Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

18.05.2010

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
О Б Я В А
за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Oперация 2.1.1: „Технологично обновление в предприятията”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
 
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на
безвъзмездната финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:
 
1) Режим „групово освобождаване” съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008г. относно
деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (L 214/09.08.2008)), по отношение на безвъзмезднатафинансова помощ по Елемент „Инвестиции”.
 
2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis
(ОВ L 379/28.12.2006) по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги”.
 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.
 
Допустими за финансиране са следните дейности:
По елемент „Инвестиции”:
 
» Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;
» Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.
 
По Елемент „Услуги”:
» Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;
» Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
» Визуализация на проекта;
» Одит на проекта.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
 
Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.08.2010 г., 16.00 часа.

 НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МОЯТ НЕЗАБРАВИМ ДОБРОВОЛЧЕСКИ СПОМЕН“

09.05.2010

 

Краен срок: 25 май 2010 г.
Ученическото Благотворително Дружество към НГДЕК с подкрепата на НЧ „Бъдеще сега“; фондация „Човешката библиотека, ShakerADV., „Детско Арт Студио „НИК“, Общински театър „Възраждане“, Столична библиотека, магазин за художествени материали „Импресия“, организира Национален младежки литературен конкурс „Моят незабравим доброволчески спомен“.
Може да участва всеки добротворец на възраст до 25 години, който е готов да сподели своите незабравими доброволчески мигове, които са го променили или са предизвикали у него бурни емоции, заслужаващи да бъдат разказани.
Всеки участник може да представи творби с обем до 6 листа А4 без ограничения във формата (от проза и поезия до хумористични разкази или пътеписи- всичко е позволено!), като единственият задължителен момент е текстът по своеобразен начин да описва доброволческия опит на участника.
В едно произведение могат да бъдат описани повече от една любими ситуации на участника, поощряваме и изпращането на снимков материал, но неизпратилите такъв няма да бъдат ощетявани при оценяването на творбите.
Изпратените творби трябва да са авторски.
В конкурса се допуска участието и на доброволци от чуждестранен произход с условие текстът да е написан на английски език и да представя доброволческият опит на участника на територията на Република България.Определен е краен срок за представяне на пълния формуляр за кандидатстване по схема BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”

09.05.2010

 

Краен срок: 1 юни 2010 г., 16:00 ч. местно време.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедура за предварителен конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”, че съгласно чл.14, ал.7, т.2 на ПМС №121/31.05.2007 г. и във връзка с Решение № РД-02-14-59/15.01.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. са нанесени корекции в Насоките за кандидатстване и Приложение Б. Бюджет на проекта по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”.
Корекциите са нанесени в съответствие със Заповед № РД 02-14-190/ 05.02.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР, след приключване на оценката на подадените формуляри за предварителен подбор, както следва:
1.1. Определен е краен срок за подаване на пълния формуляр за кандидатстване – 01 юни 2010 г., 16:00 ч. местно време.
1.2. Нанесени са промени в Приложение Б. Бюджет на проекта.Програма „Младежта в действие”

09.05.2010

Краен срок: За проектите, представяни пред националната агенция:
– Проекти, започващи между 1 септември и 31 януари – краен срок: 1 юни
За проектите, представяни пред изпълнителната агенция:
– 1 декември и 30 април – краен срок: 1 юни
1 март и 31 юли – краен срок: 1 септември
и да обявят идеята, за която търсят съмишленици.
Общото за всички дейности по програмата е, че се насърчават европейското измерение на проектите, участието на младежи в неравностойно положение и иновативният подход при решаването на проблемите.

Програмата е насочена към е насочена към младите хора от 13 до 30 години.
Младежта в действие" финансира проекти основно по няколко линии: местни и транснационални инициативи, проекти за обмен и сътрудничество, за доброволчески труд и демократично общество. За всяка дейност на сайта на програмата има подробно описание на това какви проекти са допустими, примери за подобни проекти, както и съвети за подготовката им. Младежите, които предвиждат международно участие в проекта си, но все още нямат партньори извън страната, могат да се регистрират в партньорската база на портала "Евродеск

 
Международен конкурс за есе за млади хора на Фондация Го
Краен срок: 30 юни 2010 г.
Темата на есето е "Моята роля в създаването на мирен свят".
Участниците следва да са на възраст до 14 години (категория деца) или 15-15 години (категория младежи).


Международен конкурс за есе за млади хора на Фондация Го

09.05.2010

Краен срок: 30 юни 2010 г.
Темата на есето е "Моята роля в създаването на мирен свят".
Участниците следва да са на възраст до 14 години (категория деца) или 15-15 години (категория младежи).ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКИ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕМА: „ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА”

09.05.2010

 

Краен срок: 31 юли 2010 г.
Фондация „Старт” обявява за 2010 г. Конкурс по изобразително изкуство.
Рисунките в размер А-4 или А-3 изпращайте на познатия ви адрес:
София 1504
Ул. „Сан Стефано” 29 За конкурса „Четирите годишни времена”
Необходимо е да бъдат посочени три имена, населено място, код, улица и номер, телефон за обратна връзка.
Професионално жури ще оценява рисунките.
От най-добрите фондация „Старт” ще изработи календар за 2011 г.
По традиция, фондация „Старт’ ще организира изложба в информационния център на европейския съюз, която ще бъде открита на 01.12.2010 г.
Контакти: fstart@abv.bgПрограма за конкурентоспособност и иновации

09.05.2010

 

Европейската комисия (ЕК) публикува днес покана за предложения за проекти за екоиновации, които ще се финансират с 35 млн. евро по Програмата за конкурентоспособност и иновации, съобщи пресслужбата на ЕК.

Средствата по тази екоиновационна покана от 2010 г. по програмата са предназначени за нови проекти в следните области: рециклиране на материали, строителни материали, отговарящи на изискванията за устойчиво развитие, проекти в сектора на хранителните продукти и напитките, както и за екологосъобразни бизнес практики.

Поканата за предложения за проекти е насочена най-вече към малките и средни предприятия, които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, успешно доказали се от техническа гледна точка, но които все още не са намерили своето място на пазара.

Предлаганото безвъзмездно финансиране е до 50 % от общата стойност на съответния проект.

Очаква се средствата по поканата за 2010 г. в размер на 35 млн. евро да дадат възможност за осъществяване на 45 до 50 нови проекта.

Проектите ще се избират въз основа на новаторския им подход, потенциала им за разпространение на пазара и приноса им за европейските политики за опазване на околната среда, по-специално в областта на ефективното използване на ресурсите.

Периодът за кандидатстване започва от днес и продължава до 9 септември 2010 г.

 

Източници: в. Дневник; електронен седмичник на ФРМС