Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Одобрен проект по Програма „Младежта в действие“

30.09.2013

 

Одобрен проект по Програма „Младежта в действие“ – Действие 4.3 (Обучителни курсове)

 
Фондация „ Съвременност” ще вземе участие като партньорска организация в проект „ Говорители на Европа” по Програма Младежта в действие към ЕК – Действие 4.3 (Обучителни курсове). Проектът представлява 8-дневен курс за младежки работници, социални работници, както и ИТ или комуникационни мениджъри  и е насочен към анализиране ситуацията с младежката безработица на местно и европейско ниво, запознаване с програмата Младежта в действие и с възможности за младите безработни. Проектът има за цел подпомагане идеята за изграждане на Европа на гражданите и засилване на междукултурния обмен като включва 40 участници от Италия, България, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Литва, Холандия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Португалия, Испания и Обединеното кралство като обучителния курс ще бъде проведен в Палермо, Италия през декември 2013 г. 
 
Имайки предвид, че 2013 г. е Европейската година на гражданите и с оглед на изборите на ЕС 2014, обучението ще има за цел насърчаване на активна гражданска позиция и възможности за участие чрез различни медии и комуникационни средства, които да поставят младежта по-близо до Европа и да спомогнат за създаване и насърчаване на творческо-предприемачески сътрудничества и обмен между участниците и техните организации.
 
Целеви групи по проекта са: младежки работници, социални работници, както и ИТ или комуникационни мениджъри. Дейностите по проекта са свързани със запознаване младежите с европейските младежки програми и популяризиране на неформалните методи на обучение както и методи като  peeer-to-peer (връстници обучават връстници), както и придобиване на нови умения и технически компетенции за работа с нови медийни и социални инструменти open space технологиите, с цел развитие  на ключови компетенции за лично/социално и професионално развитие;


Проект по програма Европа за гражданите

18.09.2013

 Одобрен проект по програма Европа за гражданите

 
През месец март 2014г.  ще стартира проект „Активни общности за Европа”, съфининсарин от програма „ Европа за гражданите”на ЕК. Водеща организация е „Фондация за партньорство и развитие на гражданското общество” – гр. Пула, Хърватия Фондация „ Съвременност” ще вземе участие в изпълнението на проекта като партньорска организация.
Чрез използване на иновативни и необичайни работни техники, дейностите по проекта целят да повишат заинтересоваността и информираносста на гражданите по отношение на важността на активното упражняване на гражданската им позиция в частност във връзка с предстоящите избори на ЕП през 2014 г. 
Целеви групи по проекта са : ученици и младежи; представители на граждански сдружения, неправителствени организации и местни граждани с активна гражданска позиция; деца в детската градина, семействата на деца и студенти, учители; всички жители на региона. 
Предвидени дейности за изпълнение по проекта са :