Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Първа среща по международния проект „Активни общности за Европа”

30.04.2014

                           

Състоя се първата среща по международния проект „Активни общности за Европа” по програма „Европа за гражданите”, по който Фоднация "Съвременност" е партньор. Срещата се проведе на 29 април и в нея взеха участие 26 активни младежи от града.

Целта на среща беше да се селектират младежи, според тяхната мотивация и проявен интерес към темите на проекта, за участие в едноседмично международно обучение за обучители в Лондон през май.      

Участниците бяха запознати с целите и дейностите по проекта и им беше представен иновативния метод за работа с общности и промени на нагласи, наречен „Театър на потиснатите”. Младежите се включиха с голям интерес в неформалните игри, представени от представители на фондацията.

Предстои втора среща по проект "Активни общности за Европа, на която ще бъдат поканение младежи от местни общности, които активно да се включат в по-нататъшните дейности по проекта. Speakers of Europe – training course

22.04.2014

 

Speakers of Europe

In last December, a training course named Speakers of Europe was developed in Palermo. It dealt with European citizenship and its promotion through social media.

The participants firstly analyzed European issues and citizenship at institutional and personal level. Specific techniques of communication through social media were then presented, as well as the most accurate tools for conceiving and launching campaigns. With this double input, youth/social workers, IT and community managers were asked to shape a voting campaign.

For the next Parliamentary elections (22-25 May 2014), abstention will be a critical threat. This is why the Speakers of Europe participants have built an online toolbox for anyone wishing to promote European civic responsibility, or any issues regarding voting or citizenship. This multiplying effect is an essential part of the project, and we want to encourage anyone to find out there: inspiration, ideas, good practices, practical tools, knowledge, information, motivation…

The success of this tool will be its audience. So please… share it as much as you can, and do like our Facebook page to stay in touch with us!

Facebookwww.facebook.com/SpeakersofEurope

Websitespeakers.cnd.io

Send us your feedbacks if it has been useful for you! – aurelien.leblay@cesie.org

The Speakers Team

This project has been funded with support from theEuropean Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Заключителна конференция по проект „В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион“

22.04.2014

 На 16.04.2014 г. в хотел Риу Правец се проведе заключителната конференция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия, CCI Number 2007CB16IPO006. 

Конференцията бе посветена на неоползотворения бизнес потенциал на трансграничния регион България-Сърбия. В събитието взеха участие 62 участника от България и Сърбия – представители на централната и местната власт в региона, бизнес сдружения и неправителствени организации.

Конференцията бе открита от г-жа Мариана Маринова, началник отдел в Дирекция „Стратегии, анализи, планиране и пазари” на Министерство на земеделието и храните и г-н Александър Миличевич, Първи съветник по икономическите въпроси в посолството на Република Сърбия в България.

На събитието бяха представени разработените в рамките на проекта изследвания на бизнес потенциала и на работната сила в региона, маркетингова стратегия за промоция на трансграничния регион, както и препоръки към централните и местни власти за реализиране на бизнес потенциала на региона.

 

Повече подробности за събитието може да намерите в материалите по долу:

Програма на конференцията

Представяне на бизнес потенциала на трансграничния регион България-Сърбия с фокус върху българската част на региона

Представяне на бизнес потенциала на трансграничния регион България-Сърбия с фокус върху сръбската част на региона

Представяне на работната сила и пазара на труда в българската част на региона

Представяне на работната сила и пазара на труда в сръбската част на региона

Представяне на маркетинговата стратегия за промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион

Препоръки към местните власти в трансграничния регион България – Сърбия

Меморандум за разбирателство  

За повече подробности за проекта и неговите резултати посетете уебстраница на проекта– http://cbc-revival.euПчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия

14.04.2014

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

CCI Number 2007CB16IPO006„Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия”  

 

Стартира Проект: “ Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбияв партньорство между „Регионален браншови пчеларски съюз гр. Монтана“, България, Фондация „Съвременност“, гр. Ботевград, България, Пчеларско сдружение „Кованлък“, гр. Бела Паланка, Сърбия, съгласно договор РД 02-29-439/18.12.2013.

Териториалният обхват на проекта е Софийска област, област Монтана / РБ/; област Ниш и област Пирот /РС/. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничествопо ИПП България –Сърбия, CCI Number 2007CB16IPO006-2011-2-96, обща стойност- 190555.49 евро. Основната цел на проекта е чрез реализиране на планираните дейности да бъде създадена устойчива база за партньорство между отделните производители на мед и пчелни продукти в пограничния регион България – Сърбия и да бъде подкрепено тяхното икономическо развитие. Дейностите са фокусирани основно, но и не само, към:

-Анализ на състоянието на пчеларството в граничните области Софийска област, областите Монтана, Ниш и Пирот. Изследването има амбицията да установи реалното състояние и ниво на развитие на пчеларството от двете страни на границата. Да бъде направен сравнителен анализ на практиките, техниките и методите, прилагани в сектор пчеларство в регионите. Анализът ще се фокусира върху видовете пчелни продукти, методите за тяхното добиване и реализацията им, върху слабите страни и идентифициране на проблемите пред фермерите. Информацията е важна за съвместно вземане на правилни решения.

Анализ на медоносната растителност в пограничните региони, като ключов аспект за полезни актуални действия.Изследването включва количествен и качествен анализ на състоянието на медоносната растителност в пограничните области. Резултатите от проучването ще бъдат в основата на Стратегия за развитие на пчеларството в региона на базата на ефективно и ефикасно използване на съществуващите природни ресурси, както и разработването на план-стратегия за укрепване и развиване на медоносната растителност с акцент върху диворастящите местни видове.

Анализ на възможностите за развитие на Биологично пчеларство в областите от двете страни на границата.Изследването ще установи състояние на биологичното пчеларство в региона, ще бъде направен SWOT анализ на възможностите за развитие на такъв тип пчеларство. Анализът ще се изгради на базата на данните, получени от проведеното изследване на медоносната растителност, специфичните природни и климатични условия в регионите, както и данни за съществуващото интензивно конвенционално земеделие, индустрия и замърсявания на околната среда. В райони, в които условията позволяват, пчеларите ще бъдат подкрепени да преминат към биопчеларство. 

В рамките на проекта ще бъде изработена маркетингова стратегия за пазарна реализация и продуктово позициониране и популяризиране на пчелните продукти, добивани в регионите. Стратегията ще бъде стабилна база за създаване на организация на производители на мед и пчелни продукти, развиващи дейността си в трансграничните райони. В община „Бела Паланка“, Сърбия ще бъде изграден координационен „Пчеларски център”.Сграда, предоставена за безвъзмездно ползване се реконструира в координационен „Пчеларски център”. Центърът ще се използва за подпомагане и по-ефективно разрешаване на проблемите на пчеларството в региона. Той ще разполага с конферентна зала, зала за изложения и помещения за провеждане на курсове за квалификация и преквалификация. Ще бъде на разположение на всички български пчелари, пожелали да почерпят или споделят опит с партньори от Бела Паланка, или да участват в общи полезни инициативи.  Ще бъдат организирани две тридневни работни срещи между пчелари в България и Сърбия. Целта на срещите е да се обмени опит, практики и да се създадат професионални и търговски контакти. Като финална фаза на проекта е организирането и провеждането на заключителен семинар „Пчеларството: Хоби и бизнес“ – представяне на резултатите след реализацията на проекта и дебати относно развитието на пчеларството като малък бизнес с особена значимост и богат сектор на приложимост. Екипът на проекта кани и ще бъде благодарен на всички пчелари и пчеларски организации, включили се в проектните инициативи с мнения, предложения,като участници в инициативи и приложили наученото в своя пчелин.

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия