Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Семинар на тема „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения”

23.10.2014

                                                       

22.10.2014

Семинар на тема „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения”
25-26 ноември 2014 г., хотел RIU Pravets Resort

Проектът “Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия”, №2007CB16IPO006-2011-2-96, изпълняван в партньорство между Областен браншови пчеларски съюз гр. Монтана, Фондация „Съвременност“, гр. Ботевград, Пчеларско сдружение „Кованлък“, гр. Бела Паланка – Сърбия, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, е вече в своята финална фаза. Обобщаващ акцент на резултатите, постиженията по проекта и намеренията за бъдещо развитие и устойчивост е предстоящият заключителен семинар „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения”.


Семинарът е насочен към основните проблеми на пчеларството в наши дни и ще се фокусира върху взаимовръзката на пчелите и земеделието. Засегнати са теми като сътрудничеството между земеделци и пчелари във връзка с намаляващата пчелна популация и важната роля на пчелите за опрашване на земеделските култури.


Целта е да бъдат събрани на едно място специалисти от различни области, за да дадат те своето становище по набелязаните проблеми.

Основните теми на семинара са:
• Икономическо съживяване на пчеларството в трансграничния регион България – Сърбия
• Предизвикателствата пред пчеларството във времето на климатични промени и индустриално земеделие
• Рамка на съвместно съществуване и сътрудничество между фермери и пчелари в името на взаимното уважение и опазване на пчелите
• Ролята на младите в съвременното пчеларство и развитие на биологичното пчеларство

Подкрепящи идеята и партньори в организацията и провеждането на заключителния семинар са Сдружение за Биологично пчеларство и Фондация Credo Bonum, по линия на кампанията й „За пчелите и хората”.

Събитието ще се проведе на 25 и 26 ноември 2014 г. в хотел RIU Pravets Resort, гр. Правец.

Очаквайте скоро пълната програма на семинара.

Условия за участие:

Семинарът е отворен за участие от всеки, интересуващ се от темите в програмата. Лекциите и дискусиите в програмата на семинара са с вход свободен.
Изявилите желание да се включат в семинара покриват сами разноските за път, храна и настаняване в гр. Правец.


Необходима е предварителна регистрация за участие в семинара до 17.11.2014 г.

Формулярът за регистрация можете да намерите на уебсайта на проекта: www.bgrsbee.eu или в секцията "Материали" под статията.


Попълнените формуляри изпращайте по ел. поща: fondaciq_savremennost@abv.bg.

 

Материали

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничествопо ИПП България –Сърбия

 Проект: „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

08.10.2014

                                                                   

Проект:

„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

 

Стартира проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II:Управление на човешките ресурси, договор № М13 -22 -149/05.09.2014г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Общата стойност – 176 614.69 лева, продължителност – 9 месеца.

Проектът се изпълнява от община Самоков, бенефициент, община Червен бряг и община Роман – партньори по проекта. Фондация „Съвременност” е част от екипа за организация и управление на проекта.

Фондация "Съвременност" участва в изпълнението и управлението на проекта, съгласно Споразумение за сътрудничество между Община Самоков, бенефициент по проекта, и неправителствената организация – Фондация "Съвременност".

Основната цел на проекта е чрез обучение да бъде повишена професионалната компетентност на служителите в администрациите в общините Самоков, Червен бряг и Роман за въвеждане и прилагане на електронно управление. Зa реализиране на идеята  ще бъдат организирани обучения, насочени към: изграждане на нови и усъвършенстване на налични ключови управленски, оперативни и организационни умения за въвеждане на електронни услуги в общинската дейност; повишаване личната ефективност на служителите в администрациите чрез придобиване на базови знания, свързани с правното регулиране на информационните технологии, съществуващото предметно законодателство за изграждане на електронно правителство и въвеждане на електронни услуги;  подобряване координацията между звената и изграждане на екипна ефективност чрез придобиване/усъвършенстване на практически умения за подготовка за интегрирано предоставяне на електронно управление. Ще бъдат обучавани 85 служители в общинските администрации на общините Самоков, Червен бряг и Роман, което на практика е почти 100% обхват.  С този подход се цели постигане на готовност за въвеждане/развитие на електронно управление от служителите в  дирекции, отдели, институции и други общински структури, за качествено обслужване на гражданите и бизнеса. В процеса на интегрираното обучение обучаемите от трите общини ще имат възможността, заедно с получаване на знания от експерти, избрани по правилата на ЗОП, да обменят идеи, работещи практики, да генерират предложения, да работят заедно. Сближаването ще бъде в подкрепа на бъдещо развитие на изграденото партньорство – основно изискване на програмата и гарант за устойчивост на проекта.  За етапите на изпълнение на проекта, резултати и събития  ще бъдат осведомявани чрез местната и регионална преса гражданската общественост, предприемачеството, културните, образователни, здравни, социални и други институции, неправителствени и обществени организации, заинтересовани като страна на процеса за е-управление. Предвижда се публикуване на материали за ползите и предизвикателствата от е- управление, целящо информираното им  включване, сътрудничество, координация и, в партньорство, реализирането на ефективно, прозрачно  административно е-обслужване.

Проектът „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” е отворен за конструктивни предложения, включване на сътрудници, доброволци с експертна и друга помощ и подкрепа. Екипът за организация и управление ще оцени всяка подкрепа за осъществяване идеята на проекта: е- управление, прозрачност, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, условия за икономически растеж и заетост.

                                                       

Координати за контакти:

 

Ръководител проектЯнка  Александрова ; телефон 0723/93765, GSM: 0887710744, е- mail: fondaciq_savremennost@abv.bg

Координатор – Пламена Иванова ; телефон 0723/93765, GSM: 0896573922е- mail: fondaciq_savremennost@abv.bg

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския същз чрез Европейския социален фондБяха представени още 2 пиеси по проект A.C.E.

02.10.2014

                           

С голямо удоволствие ви представяме последните две пиеси на българските участниците в проект A.C.E. Пиесите бяха представени и заснети в читалище "Св.Св. Кирил и Методий" – кв. Красно село, гр.София, пред около 30 граждани.

Пиесите са изработени по метода "Форум театър" или "Театър на подтиснатите" и засягат темите за пагубните последици от общуването в социалните мрежи и трудностите пред младите хора, стартиращи своята работна кариера. Техните автори – Стела Трендафилова и Стефан Алексиев – взеха участие в обучение за млади обучители по проект A.C.E. през април в Лондон. Като част от обучението на тях им беше възложена задачата да изработят пиеси по метода"Форум театър" които да засягат теми, свързани със социалните пречки, пред които са изправени младите хора, за постигане на своите мечти и цели.

Можете да видите пиесите тук:
"FACEGAP"
"Офисна сюита"
 
Пиесите ще бъдат публикувани в социалните мрежи, след което ще се проведе гласуване от международно жури. От всички 30 пиеси ще бъдат избрани две, които ще спечелят пътуване до Брюксел. Там пиесите ще бъдат представени пред представители на Европейския парламент. 
Предстои заснемането на още две пиеси в София. 

Благодарим на Стела и Стефан за страхотната работа!