Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Прес каре за напредъка по проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

25.01.2015

 

 

Проект„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление

Договор № М13 -22 -149/05.09.2014г. 

 

 

 

Приоритетна ос

 

 

ІІ „Управление на човешките ресурси”

 

Подприоритет

 

2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия

BG051PO002/13/2.2-14
 

Наименование на кандидата

Община Самоков

 

Наименование на проектното предложение

 

Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление

 

Република България

 
 
     1.3       Размер на исканата безвъзмездна помощ
 
 

 

Обща стойност на проекта

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта

176 614,69 лева

176 614,69 лева

100 %

 
1.4       Резюме на проекта
 

 

Период за изпълнение

9  (девет месеци)

Партньор(и)

Община Червен бряг/ партньор 1/, Община Роман/ партньор 2/

Цели на проекта

Обща цел

 • Oбучение в подкрепа изграждането на модерна администрация чрез повишен капацитет на общините Самоков, Червен бряг и Роман за въвеждане и прилагане на електронно управление

Специфични цели

 • Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите чрез създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения за въвеждане на електронни услуги в общинската дейност.
 • Повишаване професионалната компетентност и личната ефективност на служителите в администрациите чрез придобиване на базови знания, свързани с правното регулиране на информационните технологии, съществуващото предметно законодателство за изграждане на електронно правителство и въвеждане на електронни услуги.
 •  Подобряване координацията между звената и изграждане на екипна ефективност чрез придобиване/усъвършенстване на практически умения за подготовка за интегрирано предоставяне на ЕАУ. 

Целева(и) група(и)

85 служители в общинските администрации на общините Самоков, Червен бряг и Роман: зам.- кметове, секретари, отговорни по длъжностна характеристика за е- управлението в общината, кметове на кметства, кметски наместници,  ръководители на дирекции и отдели, експерти и служители в общинските администрации.

Очаквани резултати

 

I.Повишен капацитет за управление и отчитане на проекти, фианнсирани по оперативни програми на служители в общинските администрации на общините Самоков, Червен бряг и Роман участници в екипа на проекта.

 • Комплектован екип за управление на проекта,договори-6.                
 • Изготвен план за действие-1.
 • Система за вътрешен мониторинг и контрол -1.
 • Проведени  работни срещи с ЕУ- 9.
 • Организирани  процедури по ЗОП-2.
 • Изготвени междинни и финален отчети – 3 бр.

 

II.Повишен капацитет и придобити базови знания, свързани с електронното управление като част от цифровата икономика, работни процеси,   жизнен цикъл на информационните системи, добри практики.  Проведено обучение за е – управление (Базов курс,  ЕП-1), ИПА.

 •  Модули – 3, в т.ч. семинари- 2
 • Обучени по Каталога на ИПА, 2014 г.- 255
 • Връчени сертификати за успешно обучение по Програмата на ИПА –  85 служители от целевата група.

 

III.Повишена професионална компетентност и лична ефективност на служители в общинските администрации на общините Самоков, Червен бряг и Роман чрез създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения за въвеждане на електронни услуги в общинската дейност. Проведено външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане на е-услуги.

 • Модули – 4, в т. ч. практически форми -2    
 • Обучени по Плана за обучение от външен изпълнител-340.Изготвен Плана за обучение от външен изпълнител – 1.
 • Проведени тестове за ефективност на обучението – 4
 • Изработени презентации за напредъка по общини -3
 • Изработен План за въвеждане на електронни административни услуги за трите общини – 3 бр.
 • Изработена Рамка за разработване на вътрешни правила за електронен документооборот между звената на ОбА за трите общини -3
 • Подготвено Ръководство  за въвеждане на ЕАУ.- 1 бр.
 • Връчени сертификати на участниците в целевата група, преминали успешно обучение – 85.
 •  Общ брой обучени-595, жени-483, т.е. -81%.

 

IV.Постигната информираност на гражданската общественост в трите общини за целите на ОПАК и проекра,за ползите и предизвикателствата от въвеждането на електронното управление за бизнеса и обществото.

 • Публикации в  сайтовете на трите общини и др.–17
 •  Изработени рекламни информационни  банери – 3 бр.
 • Изготвени прессъобщения  до медиите – 15 бр.
 • Материали,предоставени за публикуване в медиите-18.
 • TV репортажи, радио излъчвания, интервюта – 3 бр.,
 • Издадена рекламна дипляна–1000 бр.;
 • Издадена информационна брошура- ръководство-2000.
 •  Изработени рекламни химикалки – 1000 бр.;
 • Изработени  рекламни папки – 1000 бр.
 • Индикативен брой информирани граждани -50 000

Основни дейности

 • Дейност І. Организация и управление на проекта
 • Дейност ІІ. Провеждане на обучения в Института по публична администрация от Каталога на ИПА за 2014г.
 • Дейност ІІІ. Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за изграждане и предоставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/ и създаване на споделени отговорности за по – добри резултати, /различни от обученията на ИПА/.
 • Дейност ІV. Информация и публичност
 

 

Проектът е фокусиран към изграждането на модерна държавна администрация чрез въвеждане на електронно правителство е приоритет на държавната политика за обслужване на гражданите.

 

 

Основната цел на проектното предложение е да подготви  общинската администрация на общините Самоков, Червен бряг и Роман за нов, модерен етап на ефективно управление чрез изграждане на базови знания и  придобиване на умения за въвеждане и прилагане на интегрирани електронни административни услуги и  комплексното обслужване на гражданите. Акцентите за постигане на основната цел /специфични цели/ са:

 

 

  повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите чрез създаване и/или усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения за въвеждане на електронни услуги в общинската дейност;

 

 

  повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите чрез придобиване на широк кръг от базови знания, свързани с правното регулиране на информационните технологии;

 

 

  подобряване на личната ефективност на служителите чрез формиране/допълване на знания и компетентност за основните стратегически документи и съществуващото предметно законодателство за изграждане на електронно правителство и въвеждане на електронни услуги в общинската дейност;

 

 

 подобряване координацията между звената и изграждане на екипна ефективност чрез придобиване/усъвършенстване на практически умения за планиране и приоритизиране на услугите, подготовка на вътрешни документи за електронен документооборот, практически упражнения за  и  подготовка за интегрирано предоставяне на ЕАУ. 

 

 
Фондация "Съвременност" участва в изпълнението и управлението на проекта, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между Община Самоков, бенефициент по проекта, и неправителствената организация – Фондация "Съвременност".