Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Прессъобщение

23.04.2015

 

Във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/07.04.2015г., спредмет „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“, сключен между Община Самоков и ДЗЗД "Е-ОБЩИНА.БГ", по изпълнение  на проект Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № М13-22-149/05.09.2014г., се проведе обучение на служители от Община Самоков, Червен бряг и Роман. На обучението присъстваха представители от администрацията на Възложителя – Община Самоков и партньорите Община Червен бряг и Община Роман.

Програмата на обучението беше с акцент върху правотворческата дейност в общините при въвеждане на електронни административни услуги- лектор проф. д-р Тенчо Колев, СУ „ Св. Климент Охридски”. Доцент д-р Ирина Цакова представи информация по темите: „Право и Интернет.  Нормативно регулиране на виртуалното пространство. Интернет като среда за социално взаимодействие. Същност и правен режим на домейн имената. Компютърни програми, бази данни и сайтове- „нови обекти” на авторското право”. Полезна информация и ценен опит сподели Нели Стайкова, секретар на община Троян за: Организацията на документооборота на електронни документи. Структура и методология на КАО, прилагане принципите на КАО в община Троян, предизвикателствата пред общинската администрация при въвеждане на КАО работещи модели и практики при предоставянето на е- услуги, често срещани трудности, начини за преодоляване и ползите за гражданите от въвеждането и предоставянето на 25 е- услуги в община Троян:  реално спестено време и средства, проследяемост, отчетност, ефективност в работата на администрацията, липса на опашки пред кабинетите и на жалби от гражданите. Обучаемите, провокирани от интерактивния подход на лекторите се включваха в дискусиите и по време на самите лекции.

В свободното време участниците в обучението посетиха впечатляващата възродена крепост Цари Мали Град.

нието имажаградокумент и синхронизирането на вътрешни правила при въвеждането им. Включени бяха лекции по Право и Интернет; нормативно регулиране на виртуалното пространство; електронно управление – нормативни и други изисквания, регистри; организация на документооборота на електронни документи; структура и методология на КАО; интернет като среда за социално взаимодействие; същност и правен режим на домейн имената; компютърни програми, бази данни и сайтове – „новите обекти” на авторското право.

Във връзка с изпълнението на заложените дейности е изградена интернет платформа, която съдържа пълна информация за графика и организацията на обученията; обучителни материали; практически казуси; предстоящи събития; галерия и форум за мнения и коментари.

Повече информация можете да получите на: http://e-obshtina.zop-services.com/

 

 

 Фондация "Съвременност" участва в изпълнението и управлението на проекта, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между Община Самоков, бенефициент по проекта, и неправителствената организация – Фондация "Съвременност".

 Договор за провеждане на външно специализирано обучение беше сключен днес

08.04.2015

 

Проект„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление 

 

Договор № М13 -22 -149/05.09.2014г.

 

 

На 07.04.2015г. се сключи Договор за провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление между Община Самоков и ДЗЗД „Е-община.бг“.

Договорът се сключва по проект „Повишаване компетентността на администрациите в общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление“. Кметът Владимир Георгиев подписа договора с изпълнителя „Е-община.бг“, представлявано от Ирина Цакова. Дружеството спечели обществената поръчка в конкуренция с още три фирми. Стойността на на услугите, залегнали в договора, е в размер на 101 886 лв. Средставата се отпускат по Оперативна програма „Административен капацитет“. Г-н Георгиев подчерта, че въвеждането на електронни услуги е изключително важна стъпка в една община, към стремежа за модернизиране на обслужването и облекчаване на потребителите на услугите, предлагани от общините.

 

По реализиране на дейностите по проекта 85 служители от трите общини ще преминат обучение за повишаване на знанията си и  професионална компетентност за предоставяне на по-ефективни е- услуги. По проекта са планирани теоретични и практически обучения за администриране на електронни услуги. Обученията ще имат и практически модули като експерти – консултанти ще работят „на терен” във всяка една от общините-партньори. Екипите ще обединят експертни знания и опит и съвместно ще работят за изграждане на нов тип координация между звената в общината, изработване на План за въвеждане на електронно административно управление, на Рамка за изработване на вътрешни правила за електронен документооборот,съобразно спецификата на общината и нейната структура.

По проекта ще бъде отпечатан Наръчник за предоставяне на електронни административни услуги. Дейностите, предмет на сключения договор, трябва да приключат до края на месец май тази година.

 

 

 Фондация "Съвременност" участва в изпълнението и управлението на проекта, съгласно подписано Споразумениет за сътрудничество между Община Самоков, бенефициент по проекта, и неправителствената организация – Фондация "Съвременност".