Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Местна инициативна група Ботевград /МИГ Ботевград/. Информация за осведомяване на заинтересованите относно учредяване на МИГ Ботевград.

25.05.2016

Документи за допустимост на учредителите
Заявление за членство
Декларация за допустимост на физически лица
Декларация за допустимост на юридически лица
Покана за информационни срещи у график

 

 

 Покана за участие в учредяване на „Местна инициативна група Ботевград“

10.05.2016

Община Ботевград, съвместно с инициативна група и Фондация „Съвременност“ канят всички заинтересовани физически и юридически лица с постоянен адрес / седалище на територията на община Ботевград за участие в Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група Ботевград“ с територия на действие община Ботевград.
Учредителното събрание ще се проведе на 09.06.2016 г. от 18:00 ч. в заседателна зала № 15 на Община Ботевград, гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, при следния дневен ред:
  1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград“.
  2. Вземане на решение за приемане на устав на сдружението „Местна инициативна група Ботевград“.
  3. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград”.
  4. Избор на председател на УС.
  5. Определяне размера на членския внос.6. Други организационни въпроси.
 
Регистрацията на участниците ще започне на 09.06.2016 г. от 17:00 ч в заседателна зала № 15 на Община Ботевград, срещу представяне на следните документи:
Всеки заинтересован може да се запознае с проекта на устав на сдружението в стая № 25 на II етаж в сградата на Община Ботевград, гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, всеки ден от 14:00 ч. до 17:00 ч. от датата на публикуване на поканата до датата на провеждане на събранието, както и на Интернет сайта на Община: www.botevgrad.bg и на сайтовете: www.balkanec.bg и www.botevgrad.com, както и от следния линк.
Проектът за Устав е отворен за предложения и промени за да бъде в полза на всички заинтересовани страни.
Желаещите да станат учредители на Сдружението могат да получат допълнителна информация от
тел.: 0887 449 163; е- mail: y_petrova@botevgrad.org;
тел.: 0887 710 744, е-mail: fondaciq_savremennost@abv.bg