Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Договор за провеждане на външно специализирано обучение беше сключен днес

 

Проект„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление 

 

Договор № М13 -22 -149/05.09.2014г.

 

 

На 07.04.2015г. се сключи Договор за провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление между Община Самоков и ДЗЗД „Е-община.бг“.

Договорът се сключва по проект „Повишаване компетентността на администрациите в общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление“. Кметът Владимир Георгиев подписа договора с изпълнителя „Е-община.бг“, представлявано от Ирина Цакова. Дружеството спечели обществената поръчка в конкуренция с още три фирми. Стойността на на услугите, залегнали в договора, е в размер на 101 886 лв. Средставата се отпускат по Оперативна програма „Административен капацитет“. Г-н Георгиев подчерта, че въвеждането на електронни услуги е изключително важна стъпка в една община, към стремежа за модернизиране на обслужването и облекчаване на потребителите на услугите, предлагани от общините.

 

По реализиране на дейностите по проекта 85 служители от трите общини ще преминат обучение за повишаване на знанията си и  професионална компетентност за предоставяне на по-ефективни е- услуги. По проекта са планирани теоретични и практически обучения за администриране на електронни услуги. Обученията ще имат и практически модули като експерти – консултанти ще работят „на терен” във всяка една от общините-партньори. Екипите ще обединят експертни знания и опит и съвместно ще работят за изграждане на нов тип координация между звената в общината, изработване на План за въвеждане на електронно административно управление, на Рамка за изработване на вътрешни правила за електронен документооборот,съобразно спецификата на общината и нейната структура.

По проекта ще бъде отпечатан Наръчник за предоставяне на електронни административни услуги. Дейностите, предмет на сключения договор, трябва да приключат до края на месец май тази година.

 

 

 Фондация "Съвременност" участва в изпълнението и управлението на проекта, съгласно подписано Споразумениет за сътрудничество между Община Самоков, бенефициент по проекта, и неправителствената организация – Фондация "Съвременност".


--
08.04.2015

Обратно в Актуално