Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Покана за участие в учредяване на „Местна инициативна група Ботевград“

Община Ботевград, съвместно с инициативна група и Фондация „Съвременност“ канят всички заинтересовани физически и юридически лица с постоянен адрес / седалище на територията на община Ботевград за участие в Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група Ботевград“ с територия на действие община Ботевград.
Учредителното събрание ще се проведе на 09.06.2016 г. от 18:00 ч. в заседателна зала № 15 на Община Ботевград, гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, при следния дневен ред:
  1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград“.
  2. Вземане на решение за приемане на устав на сдружението „Местна инициативна група Ботевград“.
  3. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград”.
  4. Избор на председател на УС.
  5. Определяне размера на членския внос.6. Други организационни въпроси.
 
Регистрацията на участниците ще започне на 09.06.2016 г. от 17:00 ч в заседателна зала № 15 на Община Ботевград, срещу представяне на следните документи:
  • за физически лица – лични карти/удостоверения за постоянен адрес.
  • за представители на ЕТ, фирми, земеделски производители, други структури от стопанския сектор, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – документ, доказващ принадлежността му към съответния сектор / заповеди, решения, пълномощни за представляващите и ЕИК- копие.
  • за Юридически лица /ЮЛ/, вписани в регистъра към Министерството на правосъдието- протокол от решение за участие в сдружението „МИГ Ботевград“, взето, съгласно устройствения правилник/устав на организацията/дружеството, пълномощно за представляващия и ЕИК – копие.
Всеки заинтересован може да се запознае с проекта на устав на сдружението в стая № 25 на II етаж в сградата на Община Ботевград, гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, всеки ден от 14:00 ч. до 17:00 ч. от датата на публикуване на поканата до датата на провеждане на събранието, както и на Интернет сайта на Община: www.botevgrad.bg и на сайтовете: www.balkanec.bg и www.botevgrad.com, както и от следния линк.
Проектът за Устав е отворен за предложения и промени за да бъде в полза на всички заинтересовани страни.
Желаещите да станат учредители на Сдружението могат да получат допълнителна информация от
  • Йорданка Цветкова – ст.експерт "ЕНПП" в Общинска администрация – Ботевград
тел.: 0887 449 163; е- mail: y_petrova@botevgrad.org;
  • Янка Александрова, Фондация „Съвременност“
тел.: 0887 710 744, е-mail: fondaciq_savremennost@abv.bg

 


--
10.05.2016

Обратно в Актуално