Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

CCI Number 2007CB16IPO006„Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия”  

 

Стартира Проект: “ Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбияв партньорство между „Регионален браншови пчеларски съюз гр. Монтана“, България, Фондация „Съвременност“, гр. Ботевград, България, Пчеларско сдружение „Кованлък“, гр. Бела Паланка, Сърбия, съгласно договор РД 02-29-439/18.12.2013.

Териториалният обхват на проекта е Софийска област, област Монтана / РБ/; област Ниш и област Пирот /РС/. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничествопо ИПП България –Сърбия, CCI Number 2007CB16IPO006-2011-2-96, обща стойност- 190555.49 евро. Основната цел на проекта е чрез реализиране на планираните дейности да бъде създадена устойчива база за партньорство между отделните производители на мед и пчелни продукти в пограничния регион България – Сърбия и да бъде подкрепено тяхното икономическо развитие. Дейностите са фокусирани основно, но и не само, към:

-Анализ на състоянието на пчеларството в граничните области Софийска област, областите Монтана, Ниш и Пирот. Изследването има амбицията да установи реалното състояние и ниво на развитие на пчеларството от двете страни на границата. Да бъде направен сравнителен анализ на практиките, техниките и методите, прилагани в сектор пчеларство в регионите. Анализът ще се фокусира върху видовете пчелни продукти, методите за тяхното добиване и реализацията им, върху слабите страни и идентифициране на проблемите пред фермерите. Информацията е важна за съвместно вземане на правилни решения.

Анализ на медоносната растителност в пограничните региони, като ключов аспект за полезни актуални действия.Изследването включва количествен и качествен анализ на състоянието на медоносната растителност в пограничните области. Резултатите от проучването ще бъдат в основата на Стратегия за развитие на пчеларството в региона на базата на ефективно и ефикасно използване на съществуващите природни ресурси, както и разработването на план-стратегия за укрепване и развиване на медоносната растителност с акцент върху диворастящите местни видове.

Анализ на възможностите за развитие на Биологично пчеларство в областите от двете страни на границата.Изследването ще установи състояние на биологичното пчеларство в региона, ще бъде направен SWOT анализ на възможностите за развитие на такъв тип пчеларство. Анализът ще се изгради на базата на данните, получени от проведеното изследване на медоносната растителност, специфичните природни и климатични условия в регионите, както и данни за съществуващото интензивно конвенционално земеделие, индустрия и замърсявания на околната среда. В райони, в които условията позволяват, пчеларите ще бъдат подкрепени да преминат към биопчеларство. 

В рамките на проекта ще бъде изработена маркетингова стратегия за пазарна реализация и продуктово позициониране и популяризиране на пчелните продукти, добивани в регионите. Стратегията ще бъде стабилна база за създаване на организация на производители на мед и пчелни продукти, развиващи дейността си в трансграничните райони. В община „Бела Паланка“, Сърбия ще бъде изграден координационен „Пчеларски център”.Сграда, предоставена за безвъзмездно ползване се реконструира в координационен „Пчеларски център”. Центърът ще се използва за подпомагане и по-ефективно разрешаване на проблемите на пчеларството в региона. Той ще разполага с конферентна зала, зала за изложения и помещения за провеждане на курсове за квалификация и преквалификация. Ще бъде на разположение на всички български пчелари, пожелали да почерпят или споделят опит с партньори от Бела Паланка, или да участват в общи полезни инициативи.  Ще бъдат организирани две тридневни работни срещи между пчелари в България и Сърбия. Целта на срещите е да се обмени опит, практики и да се създадат професионални и търговски контакти. Като финална фаза на проекта е организирането и провеждането на заключителен семинар „Пчеларството: Хоби и бизнес“ – представяне на резултатите след реализацията на проекта и дебати относно развитието на пчеларството като малък бизнес с особена значимост и богат сектор на приложимост. Екипът на проекта кани и ще бъде благодарен на всички пчелари и пчеларски организации, включили се в проектните инициативи с мнения, предложения,като участници в инициативи и приложили наученото в своя пчелин.

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия


--
14.04.2014

Обратно в Актуално