ПОКАНА

П О К А Н А

Уважаеми членове на Съвета на Фондация „Съвременност“,

 

Съгласно чл. 5, ал 3. от Учредителния акт на Фондация „Съвременност“, свиквам общо събрание на Съвета на Фондация „Съвременност“.

 

Дата : 27.05.2022г.,

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград; пл. „Незнаен войн‘ № 7, ет.2, офис 11

 

Дневен ред на събранието:

 

 1. Преизбиране на членовете на Съвета на Фондация „Съвремнност“ /СФС/.

Докладва: Янка Александрова, член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

 1. Промени в управителния орган на ФС – Съвет на Фондация „Съвремнност“ /СФС/.

 Докладва: Янка Александрова, член на Съвет на  Фондация „Съвременност“

 

 1. Освобождаване на Мариета Николова Янкова от позицията „Изпълнителен директор и председател на Съвета на  Фондация „Съвременност“.

Докладва: Димо Миндов – член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

 1. Избор на Председател Съвета на Фондация „Съвременност“.

Докладва: Димо Миндов – член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

 

 

С уважение,

 

Мариета Янкова

Изпълнителен директор на Фондация „Съвременност“

Финален доклад: ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД /ПУРГБ/

 

Във връзка със сключен договор и изпълнено техническо задание към договор между Фондация „Съвременност“ /ФС/, и  «Приватсистем ООД» за изпълнение на:

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД /ПУРГБ/; УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И РАЗУМНО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД; МОДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И  МОНИТОРИНГ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ОБЩИНАТА, проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, публикуваме финален вариант на доклада, с допълнени част I и част II, съответно:

II част:УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И РАЗУМНО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД;

 

III част: МОДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И  МОНИТОРИНГ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ОБЩИНАТА

 

Предстои обсъждане на двете част с граждани на община Ботевград.

Пълният текст на двете части можете да намерите в прикачените документи.

 

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на концепции за кандидатстване по Подмярка 19.1

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие, с които МИГ Ботевград да кандидатства с пилотен проект по Подмярка 19.1 на ПРСР. Благодарим за изключително съдържателните представяния, огромния ентусиазъм, който се усети в зала, и волята за промяна на нашата община! УС определи предложението за изграждане на зона за отдих в местност „Чеканица“ за най-подходящо и с най-голям потенциал за успешно кандидатстване по подмярката, отчитайки всички критерии. Всички предложения можете да разгледате тук: https://zabotevgrad.eu/2020/06/pokana-podmyarka-19-1/

Малки пилотни проекти по Подмярка 19.1

Уважаеми съграждани,

Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г/, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти.

Максимална безвъзмездна финансова помощ /БФП/- е 15 000 евро за проект.

Фокусът/целите на подмярка 19.1 е върху:

 • популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“;
 • популяризиране на местната идентичност;
 • подкрепа прилагането на иновативни практики.

Индикатори:

 • брой реализирани дейности;
 • брой създадени работни места в резултат от изпълнението на проекта;
 • брой на населението в обхванатото от проекта населено място, за което изпълнението на проекта ще бъде от полза.
 • Други индикатори.

Всеки кандидат има право да участва с един проект, насочен към една от посочените по- горе цели на втора и трета позиция. Първата позиция присъства във всеки проект.

Във връзка с намерението да  участва в конкурсната процедура с проект.

МИГ Ботевград обявява процедура за набиране на инициативи за проект в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” на следния линк: https://zabotevgrad.eu/2020/06/pokana-podmyarka-19-1/

Срок за набиране на проектни предложения – 19.06 /петък/, 17:00 ч.

Координати за контакти: е-mail: mig.botevgrad@gmail.com 

Задаване на въпроси отговори:

GSM: +359 887 710744; Янка Александрова

GSM: +359 897 910195; Радостина Вутева

План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в община Ботевград

                                         

Представяме на Вашето внимание “План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в община Ботевград”, който ще се осъществява с участието на гражданите. Той е изготвен в рамките на Проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран от Операгивна програма “Добро управление“.

Сред основните задачи на плана са: популязирине на природосъобразното горско стопанство и лесовъдските състеми за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както е другите ползи и продукти от горите; приобщаване на все по-широк обществен кръг към отговорностите и проблемите на стопанисване на горите; разработване на обществено приета стратегическа рамка за стопанисване; осигуряване на широка обществена осведоменост и прозрачност на действията на отговорните лица и организации в горите и други.

Пълният текст на Плана можете да намерите в прикачения документ.

План за горите_оригинал

Презентация_план гори

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Входирано предложение за реорганизиране на пътното движение

Още едно предложения, генерирано в платформата и получило висок рейтинг от потребителите, е входирано за разглеждане от кмета на община Ботевград на 26.05: Предложение за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици: “Организация за лесно придвижване на пешеходци от единия край на града до другия”. Предложението е инициирано в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград”  и фейсбук страницата към платформата “Диалози за Ботевград” от Калина Съйкова, където получава широка подкрепа от гражданите на общината, изразена в коментари и система от рейтинг. Предложението е консултирано на среща с Цветелин Цветков, зам.-кмет на община Ботевград, в чиито ресор попада, и разработено съвместно от Борис Борисов, експерт мониторинг на платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“,  Радостина Вутева, която модерира дискусиите в онлайн каналите за гражданско участие, както и експерти юристи от администрацията на община Ботевград. Предложението е внесено за становище до Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград на 26.05.2020 г. По препоръка на кмета на общината предстои организиране на среща с инициаторите на предложението и заинтересовани страни, на която да бъде обсъдена възможността за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици, по конкретно на такива улици, които са в близост до по-големите детски градини в града.

Пълният текст можете да прочетете в прикачения файл:

Предложение_еднопосочни улици

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube