План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в община Ботевград

                                         

Представяме на Вашето внимание “План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в община Ботевград”, който ще се осъществява с участието на гражданите. Той е изготвен в рамките на Проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран от Операгивна програма “Добро управление“.

Сред основните задачи на плана са: популязирине на природосъобразното горско стопанство и лесовъдските състеми за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както е другите ползи и продукти от горите; приобщаване на все по-широк обществен кръг към отговорностите и проблемите на стопанисване на горите; разработване на обществено приета стратегическа рамка за стопанисване; осигуряване на широка обществена осведоменост и прозрачност на действията на отговорните лица и организации в горите и други.

Пълният текст на Плана можете да намерите в прикачения документ.

План за горите_оригинал

Презентация_план гори

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube