ПОКАНА

П О К А Н А

Уважаеми членове на Съвета на Фондация „Съвременност“,

 

Съгласно чл. 5, ал 3. от Учредителния акт на Фондация „Съвременност“, свиквам общо събрание на Съвета на Фондация „Съвременност“.

 

Дата : 27.05.2022г.,

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград; пл. „Незнаен войн‘ № 7, ет.2, офис 11

 

Дневен ред на събранието:

 

  1. Преизбиране на членовете на Съвета на Фондация „Съвремнност“ /СФС/.

Докладва: Янка Александрова, член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

  1. Промени в управителния орган на ФС – Съвет на Фондация „Съвремнност“ /СФС/.

 Докладва: Янка Александрова, член на Съвет на  Фондация „Съвременност“

 

  1. Освобождаване на Мариета Николова Янкова от позицията „Изпълнителен директор и председател на Съвета на  Фондация „Съвременност“.

Докладва: Димо Миндов – член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

  1. Избор на Председател Съвета на Фондация „Съвременност“.

Докладва: Димо Миндов – член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

 

 

С уважение,

 

Мариета Янкова

Изпълнителен директор на Фондация „Съвременност“

 Нашите гори са в нашите ръце!

                                                                                              

Скъпи приятели, това е слоган, идея и цел на проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, финансиран от ЕС и РБ.

Проектът се изпълнява от фондация „Съвременност“ в партньорство с Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“и с подкрепата на община Ботевград и Държавно горско стопанство Ботевград. Съгласно насоките и целите на Програмата по проекта се работеше в посока проучване моментното състояние на горите на територията на Община Ботевград; оценка на  гражданите относно тяхното стопанисване, ползване, опазване, степента на информираност и  нагласите на хората за  включване в процесите на формиране на политики, грижи и мониторинг върху „здравословното състояние“ и устойчивост на  нашето зелено наследство и да го запазим за децата си. Инициаторите на проекта са наясно, че това е труден и продължителен процес и няма да се случи в рамките на този малък проект, но можем да оздравим основата, да привлечем природо и лесозащитници, граждани, специалисти, институции местна власт да обединим усилията за успешно решаване на зависещите от нас проблеми и/ или отстояването им пред национални институции.

В момента експерти, специалисти разработват три документи:

*План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територия на община Ботевград;

*План и указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територия на община Ботевград;

*Модел за участие на гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в общината.

Те ще бъдат съобразени с националното и европейско законодателство; прилагане на съвременни методи, модели и добри практики в световен, европейски и национален мащаби, отчитайки особеностите и характеристиките на горите и земите на територията на община Ботевград, икономика, особено на свързаните с горите сектори, социологическите потребности на гражданите в общината.

Очакваме дебати, с които да решим част от проблемите.

Убедени сме, че можем да се справим, защото горите зависят изцяло от човешката намеса – вандалска, защитна, разумна.

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Публична покана – избор на изпълнител за извършване на услугата: „Провеждане на кампания за представяне на уеб-базираната платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ пред широката общественост в община Ботевград и заинтересовани лица“

 

                                                                   

Фондация “Съвременност” обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата:„Провеждане на кампания за представяне на уеб-базираната платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ пред широката общественост в община Ботевград и заинтересовани лица“, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград”, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020

За информация прилагаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

Офертите следва да съдържат приложените документи – техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 03.02.2020г. по електронен път на имейл fondacia.savremennost@gmail.com или на административния адрес на фондацията:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

Техническо задание_кампания платформа

Техническо предложение_бланка_платформа

Ценово предложение_бланка_платформа

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“

Публична покана – избор на изпълнител за извършване на услугата: „Разработване на План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани„

                                                           

Фондация “Съвременност” обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата: „Разработване на План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани”, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.

За информация изпращаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

Офертите следва да съдържат приложените документи – техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 02.03.2020г. по електронен път на имейл fondacia.savremennost@gmail.com или на административния адрес на фондациятa:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

Технo задание_Plan_gori_final

Ценово предложение_бланка_гори

Техническо задание_План_гори_14.12.2019

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: “Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие във формирането на политики за управление на горите

                                                

Сдружение “Местна инициативна група Ботевград” обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата: Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие във формирането на политики, свързани с добро управление на горите  на територията на община Ботевград. Провеждане на обществено обсъждане за коригиране и одобряване на  разработения по проекта План за многофункционално управление и устойчиво  развитие  на  горите и земите на територия на община Ботевград /ПУРГБ/; Указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територия на община Ботевград; Модел за участие на   гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в общината,  във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.

 За информация прилагаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

Инфо кампания гори_Техническо задание_last

Офертите следва да съдържат техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 03.02.2020г. по електронен път на имейл mig.botevgrad@gmail.com или на административния адрес на сдружението:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.

Обява за конкурс за избор на Експерт мониторинг на онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград”

                                                     
На основание чл. 91 от Кодекса на труда, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс по документи и събеседване за позицията Експерт мониторинг за Дейност 4 “Отправяне на препоръки от НПО, бизнеса и други заинтересовани страни към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики в община Ботевград” за МИГ Ботевград по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.
За повече информация относно условията и изискванията за участие в конкурса, изтеглете прикачения по-долу файл.
Проектът  „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““ се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube