Публична покана – избор на изпълнител за извършване на услугата: „Провеждане на кампания за представяне на уеб-базираната платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ пред широката общественост в община Ботевград и заинтересовани лица“

 

                                                                   

Фондация “Съвременност” обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата:„Провеждане на кампания за представяне на уеб-базираната платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ пред широката общественост в община Ботевград и заинтересовани лица“, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград”, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020

За информация прилагаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

Офертите следва да съдържат приложените документи – техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 03.02.2020г. по електронен път на имейл fondacia.savremennost@gmail.com или на административния адрес на фондацията:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

Техническо задание_кампания платформа

Техническо предложение_бланка_платформа

Ценово предложение_бланка_платформа

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“

Публична покана – избор на изпълнител за извършване на услугата: „Разработване на План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани„

                                                           

Фондация “Съвременност” обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата: „Разработване на План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани”, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.

За информация изпращаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

Офертите следва да съдържат приложените документи – техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 02.03.2020г. по електронен път на имейл fondacia.savremennost@gmail.com или на административния адрес на фондациятa:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

Технo задание_Plan_gori_final

Ценово предложение_бланка_гори

Техническо задание_План_гори_14.12.2019

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: “Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие във формирането на политики за управление на горите

                                                

Сдружение “Местна инициативна група Ботевград” обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата: Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие във формирането на политики, свързани с добро управление на горите  на територията на община Ботевград. Провеждане на обществено обсъждане за коригиране и одобряване на  разработения по проекта План за многофункционално управление и устойчиво  развитие  на  горите и земите на територия на община Ботевград /ПУРГБ/; Указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територия на община Ботевград; Модел за участие на   гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в общината,  във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.

 За информация прилагаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

Инфо кампания гори_Техническо задание_last

Офертите следва да съдържат техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 03.02.2020г. по електронен път на имейл mig.botevgrad@gmail.com или на административния адрес на сдружението:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучване на интересите и нагласите на всички заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от горския фонд в община Ботевград“ във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0186-C01, “Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград”, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020”

         

Фондация “Съвременност” обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проучване на интересите и нагласите на всички заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от горския фонд в община Ботевград“ във връзка с изпълнението на проект на проект BG05SFOP001-2.009-0186-C01, “Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград”, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020”.

Заповед

Публична обява

Документация и указания

Получени оферти

Оценка на оферти и договори

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Социологическо проучване на нагласите и готовността на гражданското общество за участие в процесите за добро административно управление и установяване на потенциала за ползване на онлайн платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград“, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020

         

Фондация “Съвременност” обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Социологическо проучване на нагласите и готовността на гражданското общество за участие в процесите за добро административно управление и установяване на потенциала за ползване на онлайн платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград““ във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград”, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.

Заповед

Публична обява

Документация и указания

Получени оферти

Оценка на оферти и договор

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube