Резултати от проведено социологическо проучване на нагласите и готовността на гражданското общество за участие в процесите за добро административно управление и установяване на потенциала за ползване на онлайн платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград“

                                                         

В резултат от проведеното представително “Социологическо проучване на нагласите и готовността на гражданското общество за участие в процесите за добро административно управление и установяване на потенциала за ползване на онлайн платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград“” по проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград“,  изпълняван от Местна инициативна група Ботевград в партньорство с Фондация „Съвременност“, външният изпълнител “Алфа Рисърч” изготви два финални продукта:

  1. „Доклад-оценка и препоръки, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 5 вида политики за добро управление на община Ботевград
  2. „Анализ и препоръки/модели, на база наблюдение върху прилаганите по проекта на онлайн платформата и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг за добро управление на местната изпълнителна власт“

Документите са достъпни на следните линкове:

Доклад-оценка и препоръки

Анализ и препоръки

Проучването обхвана представителна извадка от 484 жители на община Ботевград, включваща пълнолетното население на община Ботевград и целевите групи по проекта: граждани, НПО, бизнес, представители на небизнес организации и институции. На база проведеното социологическо проучване се анализираха и оцениха нагласите, готовността и капацитета на гражданите, структурите на неправителствения сектор и фирмите в община Ботевград за активно гражданско участие в процесите на местното управление.

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Доклад-анализ от проведено „Социологическо проучване на интересите и нагласите на всички заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от горския фонд в община Ботевград“

                                                         

След приключилото „Социологическо проучване на интересите и нагласите на всички заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от горския фонд в община Ботевград“, част от проект № BG05SFOP001-2.009-0186-C01, “Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград”, изпълняван от Фондация „Съвременност“ в партньорство с Местна инициативна група Ботевград, външният изпълнител “Алфа Рисърч” събра данните, получени от 450 преки лични интервюта с представителна извадка за населението, 10 дълбочинни интервюта със собственици на гори и земя, 30 дълбочинни интервюта с представители на НПО и други организации, 5 дълбочинни интервюта с представители на общината и горското стопанство, 5 дълбочинни интервюта с представители на бизнеса и 5 дълбочинни интервюта с други лидери на мнение в общността, и ги обобщи в доклад наличен на следния линк (Доклад-анализ и приложения), както и на страницата на сдружение “Местна инициативна група Ботевград”.

Проучване на интересите и нагласите на всички заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от горския фонд в община Ботевград, си постави следните цели и функции по отношение на целия проект:

* да събере информация относно заинтересованите страни и техните нагласи за включване в процесите на взимане на решения по отношение на горите в общината и в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград;

* да информира гражданите за предстоящите дейности, свързани с разработването на основни стратегически документи с гражданско участие;

*да проучи нагласите им за включване в процеса на разработване и мониторинг на План за многофункционално стопанисване на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботеврад;

* да проучи предпочитанията на гражданите по отношение на начините за осъществяване на взаимодействие между заинтересованите страни по темата.

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube