Фондация “Съвременност” изпрати участници в Понтиния (Италия) по проект “Градинарство и околна среда”

Gard&Vironment (Garden and Environment)/ “Градинарство и околна среда” е проект, финансиран по програда Еразъм+ на Европейската Комисия, насочен към младежки работници, обучители, преподаватели и младежи, за развитие на техните умения и знания за използване на градинарството като неформален инструмент за обучение.
 
Дейности:По проекта беше проведено 9-дневно обучение в Понтиния, Италия, с участието на 18 човека от 6 страни (България. Хърватия, Франция, Румъния). Фондация Съвременност изпрати трима участника. В рамките на обучението бяха използвани неформални методи и дейности за трансформиране на градинарството в обучителен и социален инструмент за работа с различни целеви групи – деца, младежи, възрастни, хора в неравностойно положение, бяха посетени градски педагогически градини в Рим и Понтиния.
 

Участие на фондацията в международно обучение по проект “Фолклорни приказки и митове в Европа”

Фондация “Съвременност” все участие със свои представители в международно обучение по проект “Фолклорни приказки и митове”, програма Еразъм +, насочено към младежките работници и хора, работещи с младежи от седем европейски страни, свързано с изучаване и работа с фолклорни приказки и митове в Европа.

Целта на курса бе да се даде възможност на участниците да споделят различни образователни методи, използвани в ежедневието и работата им и да потърсят нов контекст за фолклотните приказки и митове от своите страни.

Обучитенито се състоя в 3 различни семинара, насочени към изучаване на нови техники: сценично движение, илюстрация и творческо писане. В рамките на работните ателието участниците от всички страни работиха в екип за написването на наръчник за използване на митове и легенди от Европа с обучителна цел, която беше публикувана като резултат от проекта.

Е-управление на общините – обратен път няма

Проект  „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление

Със серия събития започна заключителния етап на проект  „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, договор № М13-22-149/05.09.2014г

На 14 и 15. 05. 2015 г. се проведе заключителен форум в община Самоков, бенефициент по проекта. Участваха общините – партньори Червен бряг и Роман.

Ръководителят на проекта Янка Александрова откри форума с кратко презентиране на целите, резултатите и напредъка от изпълнението на проекта, приносът на участници, организатори и изпълнители, медии и доброволци за успешната реализация на дейностите. 

Кметът на община Самоков, Владимир Георгиев, приветства участниците и сподели, че  доброто управление на общината, към което всички  ние, в залата, се стремим, е постижимо само чрез прилагане на е – управление. Е-правителство и е- управление са приоритет на Правителството и  пред общинските администрации се откриват сериозни възможности и предизвикателства към нов тип  организация, базиран на използването на информационните технологии и комуникации. По време на 16-тата конференция за електронно управление “Трансформиране на администрацията в посока добро управление”, 12 и 13 март, участниците в конференцията се обединяват около тезата, че общините са ключов фактор в развитието на електронното управление, което е и единствената алтернатива за реформиране на администрацията в полза на гражданите. Г-н Георгиев заяви, че Община Самоков   е отворена и с воля да работи за въвеждане на електронни административни услуги / ЕАУ/. Този процес се осъществява с партньори и в мрежа и  благодари на Червен бряг и Роман за коректното партньорство и  ползотворната съвместна работа за постигане на проектните цели и резултати.

Кметът на община Роман, инж. Красимир Петков, зам.- кметът на община Червен бряг г-н Манов, поздравиха включилите се служители в целевата група с успешното преминаване на обучителния курс и заявиха готовност за бъдеща съвместна с партньорите работа за цифровизация на администрацията.

В потвърждение на  заявените нагласи  и в изпълнение на  програмата „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление”,  срещата премина в двудневен Заключителен семинар –  дискусия . Организатор на семинара е външния изпълнител  Дружество „ Е-Община. БГ” с водещ партньор „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”, и партньор -ЦПО „ Комплекс Кредо” ЕООД.

В програмата на лекционния модул  с отворени дискусии  бяха включени теми, даващи възможност обучаемите- общински служители да получат информация за същността, основните документи и насоки за трансграничните услуги между европейските администрации, за работещи практики за въвеждане на оперативна съвместимост между тях и институции на различни нива; за концепцията  за комплексно административно обслужване и конкретни стъпки за въвеждането му в общините / тема с продължение/. Лектори: доц. д-р Ирина Цакова, преподавател по правни дисциплини,  доц. Д-р Мария Казанджиева, правен съветник в дирекция”Правна” на Министерския съвет”, Алеко Джилджов, преподавател в СУ”Св. Климент Охридски”,държавен експерт в дирекция „Модернизация на Министерския съвет”.

Форумът- дискусия е и обобщаване на конкретните резултати по проекта: обучени са служители от администрациите в общините Самоков – 35, Червен бряг-30, Роман-20,  които, с придобитите знания и умения за качествено е-административно обслужване, представляват ценен потенциал за модернизиране на общините чрез последващо прилагане  на електронното управление; изработени са плановете за въвеждане на ЕАУ във всяка община и Рамки за разработване на вътрешни правила за електронен документооборот между звената на ОбА .  За въвеждане на ЕАУ и устойчивост на проекта работят   интернет сайта http://е-obshtina.zop-services.com/, създаден в рамките на специализираното обучение и проектното издание „  Ръководство за въвеждане на електронни административни услуги”. Чрез публикации в сайтове на общините и други-20, публикации в медиите- 13, TV репортажи  4, разпространени информационни материали  за целите на проекта, изпълнението на дейностите, за популяризиране на ползите от  предоставяне на  е-услуги са информирани 80,000 граждани/ индикативен бр./

Ръководствата на  община Самоков  /бенефициент по проект/, на общините Червен бряг и Роман / партньори/,  благодарят на организаторите, изпълнителите, медиите , доброволците и на участниците в целевата група за приноса в успешното реализиране на проекта. и подкрепа на каузата за е-управление.

Общата стойност  на проекта е 176 614,69 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, ДФП № М13-22-149/05.09. 2014г.,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предстоят заключителни събития по проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

На 14.05.2015 г. и 15.05.2015 г. в хотел „Арена” гр.Самоков предстои да се проведе Обучение по модул 4:Заключителен курс и дискусия във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/07.04.2015г., спредмет „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“, сключен между Община Самоков и ДЗЗД “Е-ОБЩИНА.БГ”, по изпълнение на проект „Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № М13-22-149/05.09.2014г. за обучение на общо 85 служители от Община Самоков – Бенефициент, и двамата партньори – Община Червен бряг и Община Роман.

Програмата включва лекции и отворени дискусии относно възможностите за финансиране на общинските администрации при въвеждане на ЕАУ; публикуването в Интернет на проектите за нормативни и общи административни актове и тяхното обществено обсъждане;ОП „Добро управление”; Представяне на концепцията за комплексно административно обслужване и конкретни стъпки за въвеждането му в общините.

Със събитието ще се отбележи успешното финално изпълнение на проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

Повече информация можете да получите на: http://e-obshtina.zop-services.com/

Представяне на интерактивни брошури и заключителен семинар по проект A.C.E.

  

Проведе се заключителнен семинар по проект „Активни общности за Европа”, на който бяха представени резултатите по проекта, сред които две публикации –  тефтер, илюстриран с твърденията на деца по въпроси, свързани с гражданската активност, наръчници за обучители за работа по метода „Театър на потиснатите”  и промоционални флашки.

В семинара активно участие взеха ученици и учители от ОУ „Любен Кравелов” с.Трудовец. Обучители бяха двама от младежите, които преминаха обучение за работа по метода “Театър на потиснатите” в  Лондон в рамките на проекта.

В края на срещата групи от училището представиха разработени от тях пиеси по метода, представяйки своята гледна точка по някои социални проблеми.

Проектът „Активни общности за Европа” стартира през месец март миналата година. В рамките на проекта беше проведено обучение за обучители за работа по метода “Театър на потиснатите” в Лондон, с участието на петима младежи от България. През следващите месеци петимата участници имаха за задача да изготвят собствени пиеси, по свои сценарий и режисура. Пиесите бяха заснети от професионален екип и качени в интернет. Изготвените постановки от всички седем страни партньори по проекта, се състезаваха чрез онлайн гласуване. Участниците от двете представления, събрали най-много гласове, спечелиха учебно посещение в Брюксел.

Домакин на семинара беше комплекс „Кредо” в Трудовец.

Репортаж от събитието можете да видите тук.

Прессъобщение

Във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/07.04.2015г., спредмет „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“, сключен между Община Самоков и ДЗЗД “Е-ОБЩИНА.БГ”, по изпълнение  на проект Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № М13-22-149/05.09.2014г., се проведе обучение на служители от Община Самоков, Червен бряг и Роман. На обучението присъстваха представители от администрацията на Възложителя – Община Самоков и партньорите Община Червен бряг и Община Роман.

Програмата на обучението беше с акцент върху правотворческата дейност в общините при въвеждане на електронни административни услуги- лектор проф. д-р Тенчо Колев, СУ „ Св. Климент Охридски”. Доцент д-р Ирина Цакова представи информация по темите: „Право и Интернет.  Нормативно регулиране на виртуалното пространство. Интернет като среда за социално взаимодействие. Същност и правен режим на домейн имената. Компютърни програми, бази данни и сайтове- „нови обекти” на авторското право”. Полезна информация и ценен опит сподели Нели Стайкова, секретар на община Троян за: Организацията на документооборота на електронни документи. Структура и методология на КАО, прилагане принципите на КАО в община Троян, предизвикателствата пред общинската администрация при въвеждане на КАО работещи модели и практики при предоставянето на е- услуги, често срещани трудности, начини за преодоляване и ползите за гражданите от въвеждането и предоставянето на 25 е- услуги в община Троян:  реално спестено време и средства, проследяемост, отчетност, ефективност в работата на администрацията, липса на опашки пред кабинетите и на жалби от гражданите. Обучаемите, провокирани от интерактивния подход на лекторите се включваха в дискусиите и по време на самите лекции.

В свободното време участниците в обучението посетиха впечатляващата възродена крепост Цари Мали Град.

Включени бяха лекции по Право и Интернет; нормативно регулиране на виртуалното пространство; електронно управление – нормативни и други изисквания, регистри; организация на документооборота на електронни документи; структура и методология на КАО; интернет като среда за социално взаимодействие; същност и правен режим на домейн имената; компютърни програми, бази данни и сайтове – „новите обекти” на авторското право.

Във връзка с изпълнението на заложените дейности е изградена интернет платформа, която съдържа пълна информация за графика и организацията на обученията; обучителни материали; практически казуси; предстоящи събития; галерия и форум за мнения и коментари.

Повече информация можете да получите на: http://e-obshtina.zop-services.com/

Фондация “Съвременност” участва в изпълнението и управлението на проекта, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между Община Самоков, бенефициент по проекта, и неправителствената организация – Фондация “Съвременност”.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube