Малки пилотни проекти по Подмярка 19.1

Уважаеми съграждани,

Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г/, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти.

Максимална безвъзмездна финансова помощ /БФП/- е 15 000 евро за проект.

Фокусът/целите на подмярка 19.1 е върху:

  • популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“;
  • популяризиране на местната идентичност;
  • подкрепа прилагането на иновативни практики.

Индикатори:

  • брой реализирани дейности;
  • брой създадени работни места в резултат от изпълнението на проекта;
  • брой на населението в обхванатото от проекта населено място, за което изпълнението на проекта ще бъде от полза.
  • Други индикатори.

Всеки кандидат има право да участва с един проект, насочен към една от посочените по- горе цели на втора и трета позиция. Първата позиция присъства във всеки проект.

Във връзка с намерението да  участва в конкурсната процедура с проект.

МИГ Ботевград обявява процедура за набиране на инициативи за проект в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” на следния линк: https://zabotevgrad.eu/2020/06/pokana-podmyarka-19-1/

Срок за набиране на проектни предложения – 19.06 /петък/, 17:00 ч.

Координати за контакти: е-mail: mig.botevgrad@gmail.com 

Задаване на въпроси отговори:

GSM: +359 887 710744; Янка Александрова

GSM: +359 897 910195; Радостина Вутева

План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в община Ботевград

                                         

Представяме на Вашето внимание “План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в община Ботевград”, който ще се осъществява с участието на гражданите. Той е изготвен в рамките на Проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран от Операгивна програма “Добро управление“.

Сред основните задачи на плана са: популязирине на природосъобразното горско стопанство и лесовъдските състеми за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както е другите ползи и продукти от горите; приобщаване на все по-широк обществен кръг към отговорностите и проблемите на стопанисване на горите; разработване на обществено приета стратегическа рамка за стопанисване; осигуряване на широка обществена осведоменост и прозрачност на действията на отговорните лица и организации в горите и други.

Пълният текст на Плана можете да намерите в прикачения документ.

План за горите_оригинал

Презентация_план гори

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Входирано предложение за реорганизиране на пътното движение

Още едно предложения, генерирано в платформата и получило висок рейтинг от потребителите, е входирано за разглеждане от кмета на община Ботевград на 26.05: Предложение за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици: “Организация за лесно придвижване на пешеходци от единия край на града до другия”. Предложението е инициирано в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград”  и фейсбук страницата към платформата “Диалози за Ботевград” от Калина Съйкова, където получава широка подкрепа от гражданите на общината, изразена в коментари и система от рейтинг. Предложението е консултирано на среща с Цветелин Цветков, зам.-кмет на община Ботевград, в чиито ресор попада, и разработено съвместно от Борис Борисов, експерт мониторинг на платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“,  Радостина Вутева, която модерира дискусиите в онлайн каналите за гражданско участие, както и експерти юристи от администрацията на община Ботевград. Предложението е внесено за становище до Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград на 26.05.2020 г. По препоръка на кмета на общината предстои организиране на среща с инициаторите на предложението и заинтересовани страни, на която да бъде обсъдена възможността за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици, по конкретно на такива улици, които са в близост до по-големите детски градини в града.

Пълният текст можете да прочетете в прикачения файл:

Предложение_еднопосочни улици

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Представяне на платформата на КВО на МИГ Ботевград

На мотивационна среща с КВО на сдружение “МИГ Ботевград” (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград), състояла се на 27.05.2020 г., беше представена платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград”, целите, идеите, напредъка в реализирането на отделните дейности. Представянето предизвика интерес сред членовете. За присъстващите беше организиран кетъринг. Бяха раздадени рекламни материали.

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Мотивационна среща с образователни институции за представяне на платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград”

 

На мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград, която се състоя на 19.05.2020 г. в зала “Христо Ботев” на ОбА Ботевград, беше представена платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” и обсъдени теми, които биха могли да са обект на обсъждане в платформата. На срещата присъстваха представители на ОУ “Л.Каравелов”, с Трудовец, ОУ “В.Левски”, гр.Ботевград, ОУ “Васил Левски”, с.Литаково, фондация “Еду Компас”, гр.София, ППМГ ‘Проф.акад. Асен Златаров”, гр.Ботевград, зам.-кмета на Община Ботевград, г-н Борис Борисов, педагози. Срещата мина при изявен интерес от страна на присъстващите, които дадоха обещание да следят и участват в платформата. Бяха раздадени рекламни материали.

     

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Група за подкрепа на местни производители

                                                              

Бихме искали да популяризираме идеята на Евгения Говедарска, която създава група за подкрепа на местните производители и осъществяване на връзка с купувачи, които ценят българските стоки и продукти. Предложението беше инициирано в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” и подкрепено от екипа на проекта.

Виртуален пазар в Ботевград и района

Фейсбук групата за виртуалния пазар в Ботевград и района се намира тук: https://www.facebook.com/groups/266259294409988/ Чувствайте се свободни да я споделяте и каните хора 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube