Финален доклад: ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД /ПУРГБ/

 

Във връзка със сключен договор и изпълнено техническо задание към договор между Фондация „Съвременност“ /ФС/, и  «Приватсистем ООД» за изпълнение на:

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД /ПУРГБ/; УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И РАЗУМНО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД; МОДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И  МОНИТОРИНГ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ОБЩИНАТА, проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, публикуваме финален вариант на доклада, с допълнени част I и част II, съответно:

II част:УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И РАЗУМНО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД;

 

III част: МОДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И  МОНИТОРИНГ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ОБЩИНАТА

 

Предстои обсъждане на двете част с граждани на община Ботевград.

Пълният текст на двете части можете да намерите в прикачените документи.

 

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на концепции за кандидатстване по Подмярка 19.1

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие, с които МИГ Ботевград да кандидатства с пилотен проект по Подмярка 19.1 на ПРСР. Благодарим за изключително съдържателните представяния, огромния ентусиазъм, който се усети в зала, и волята за промяна на нашата община! УС определи предложението за изграждане на зона за отдих в местност „Чеканица“ за най-подходящо и с най-голям потенциал за успешно кандидатстване по подмярката, отчитайки всички критерии. Всички предложения можете да разгледате тук: https://zabotevgrad.eu/2020/06/pokana-podmyarka-19-1/

Включете се в избора на новата градска чешма в Ботевград

                                                              

За да набере скорост инициативата за ремонтиране и облагородяване на чешмите в Ботевград, която стартира с предложение на Zaeka Baeka в www.zabotevgrad.eu, се обръщам към всички съграждани с молба да дадете своите предпочитания за чешмите, които представихме в следния пост във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/1432308623586964/permalink/1580008992150259/ като сложите “like”, положителен или отрицателен коментар. Още по-хубаво ще е, ако потърсите и добавите още чешми. Целта е чрез изразените предпочитания на хората да изберем тази, която ще бъде поставена на мястото на новата чешма на площад 20 в града.

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

 

Финализирано проучване и анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград

                                                                    

В резултат от изпълнението на дейност “Проучване и анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград” по проект № BG05SFOP001-2.009-0186-C01, “Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград”, изпълняван от Фондация „Съвременност“ в партньорство с Местна инициативна група Ботевград, беше направено проучване и изготвен анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград.

Основните продукти от изпълнението на тази дейност са “Доклад на моментното състояние на еконоло-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград”, представящ многофункционалните характеристики на горите и земите от горския фонд на община Ботевград, “Анализ-доклад за еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград”, чиято база се формулират целите, дейностите и методите за управлението на горския фонд, отчитащо интересите на всички заинтересовани страни и съвременните концепции за устойчиво развитие на горите” и “Указанията за устойчиво и многофункционално стопанисване на ГФ”, които да отговарят на конкретните природни и екологични дадености на района.

Анализът дава реална представа за наличния природен ресурс и за потенциала му да предоставя различни материални (дървесни) продукти и нематериални (вододайни, рекреационни, защитни, естетически и др) услуги за гражданското общество. Този анализ служи за оценка доколко горите и земите от горския фонд в общината имат потенциал да отговорят на всички заявени към тях очаквания и интереси на гражданското общество, както и за разработване на указанията за устойчиво и многофункционално стопанисване на ГФ, които да отговарят на конкретните природни и екологични дадености на района. Първата оценка посреща нуждите на целеви групи като собственици на гори и земи, дърводобивни и дървопреработвателни фирми, ВиК дружества, ловни сдружения, туристически дружества, природозащитни организации, селскостопански и животновъдни производители и цялото население от реалистична оценка за ресурса, който горско-стопанския фонд на територията на общината притежава. Тази информация им даде възможност да придобият необходимите знания за компетентно включване в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград. От друга страна на общинската администрация и държавно горско стопанство „Ботевград“ се предоставя информация за моментното състояние на горския фонд и земите от него, което се променя толкова динамично в следствие на човешка намеса и природни фактори, че информацията, която към днешна дата е налична за фонда, е крайна недостатъчна за изработване на политики, свързани горския фонд и земите от него.

Указанията включват:
– Ревизиране площта и обхвата на групите гори с различни водещо предназначение (с дървопроизводителни и средообразуващи функции, противоерозионни функции, рекреационни функции, защитни гори, вододайни зони, защитени зони и местности, и т.н.) и при нужда обособяване на гори с нов вид предназначение.
– Дефиниране на дългосрочни цели за стопанисване на всяка обособена група гори.
– Определяне на лесовъдски системи за стопанисване на всяка от обособените групи гори, съобразно водещото ѝ предназначение и дългосрочна стопанска цел. Под лесовъдска система се разбира комплекса от горско-стопански мероприятия, които се реализират в дадено горско насаждения от неговото създаване до достигането му до турнусна възраст. Тук се включват различните видове отгледни и възобновителни мероприятия и сечи.
– Методите за извършване на различните горско-стопански мероприятия (сечи) в горите с различно предназначение;
– Предложения (мерки, инструменти) как да бъде упражняван граждански мониторинг и контрол върху управлението на горския фонд.”

Изготвените документи са достъпни на следните линкове:

Доклад-моментно състояние

Анализ-доклад еколого-лесовъдските характеристики

Указания за устойчиво и многофункционално стопанисване на ГФ

По проектът предстои разработване на План за многофункционално стопанисване на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград (ПМСГ), с участие на активни граждани и организиране на информационна кампания и провеждане на обществено обсъждане за коригиране и одобряване на ПМСГ.

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“

Участие в „Узана Поляна Фест“

На 12-14 юли, в географския център – местността Узана край Габрово се състоя третото поредно издание на зеления фестивал „Узана Поляна Фест“. Целта на фестивала е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда. Фестивалът е насочен към предприемачи с отговорно отношение към природата, биопроизводители, потребители с осъзнато поведение към екологичните проблеми и промени в света, институции и организации, които се грижат за опазване на биоравновесието.

В шатрата на Областна администрация на Софийска област и фондация „Съвременност” беше представена играта „Опознай природата на Софийска област”. В забавлението се включиха играчи от всички възрасти и на всички победители и участници бяха раздадени награди. Инициативата е продължение и мултиплициране на резултатите по проект „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион“-регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие  на Софийска област“ по програма за малки проекти на „Глобален екологичен фонд“. Това съобщи за „Балканец“ Янка Александрова – директор „Програми и проекти“ към фондация „Съвременност“. В момента фондацията работи по три трансгранични проекти, каза още г-жа Александрова.

Организаторите на Узана Поляна Фест в сътрудничество с Областна администрация на Софийска област организираха ревю „ЕКО мода – дрехи от отпадъци и още нещо.” Леда Славчева е дизайнер на нестандартните тоалети, направени от рециклирани материали и отпадъци, а някой от участниците сами изработиха оригиналните одежди. В модното дефиле участваха малки и големи, като целта на любопитната инициатива е да стимулира въображението на всички посетители на фестивала и да ги накара да впуснат фантазията си в действие, за да създадат нестандартни модни решения, направени от отпадъци или други форми на еко-мода. Награди получиха всички участници, като специални отличия бяха дадени за най-зрял, най-зелен (най-малък) и най-пъстър участник.

„Узана Поляна Фест 2013“ се организира от Фондация „ТАЙМ – екопроекти”, благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Габрово и Българското национално радио.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube