Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

В търсене на икономическо съживяване и развитие – съвместен проект с Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“

 

В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион (23 април 2013 г. – 22 април 2014 г.)


  

През месец април 2013 година фондация ФОРУМ стартира изпълнението на проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион".

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–СърбияДоговор N РД – 02 – 29 – 213 / 22.04.2013 и се изпълнява в партньорство с фондация "Съвременност" и "Център за развитие на областите Ябланица и Пчиня". Общ бюджет на проекта – 94 056,97 евро.

Общата цел на проекта е да подкрепи икономическото съживяване и развитие на програмния район, чрез създаване на условия за обща промоция на бизнес потенциала и възможностите за инвестиции в трансграничния регион.

Конкретните цели на проекта са:

1. Да идентифицира възможности са сътрудничество и икономическо съживяване на трансграничния регион;

2. Да идентифицира общи продукти, услуги и области, представляващи интерес за инвеститорите, които да бъдат използвани за по-нататъшна съвместна промоция на региона;

3. Да осигури информация за състоянието на пазара на труда в региона и да идентифицира областите, в които е необходима допълнителна квалификация и обучение за да може да се отговори на бъдещото търсене на работна сила в региона;

4. Да се подпомогнат връзките между МСП.

Основните дейности по проекта включват:

1. Анализ на бизнес потенциала на трансграничния регион, целящ идентифицирането на  общи продукти и области, представляващи интерес за инвеститорите, което ще позволи бъдеща съвместна промоция на региона;

2. Проучване на пазара на труда в трансграничния регион, което има за цел от една страна да направи моментна снимка на наличната работна сила в региона и от друга страна да идентифицира областите, в които е необходима допълнителна квалификация или обучение за да може работната сила да отговори на сегашното и бъдещото търсене в трансграничния регион;

3. Изготвяне на препоръки към местните власти относно политиките, касаещи практическото реализиране на идентифицираните по време на изследванията възможности и нужди;

4. Изготвяне на маркетингова стратегия за промоция на общи продукти и области за развитие (инвестиции) в трансг

раничния регион;

5. Организиране на кръгла маса с представители на заинтересованите страни за обсъждане на бъдещето и потенциала за развитие на трансграничния регион;

6. Създаване на уебсайт за промоция на резултатите от проекта и за по-нататъшна размяна на полезна бизнес информация;

7. Организиране на заключителна конференция за представяне и промоция на резултатите от проекта;

8. Промоционални дейности;

Целеви групи на проекта:

1. Населението на трансграничния регион, което е настоящата и бъдещата работна сила на региона;

2. Бизнес общността и специално МСП в трансграничния регион, които ще получат информация за бизнес потенциала на региона и идеи за вероятни бизнес възможности, трансгранично клъстериране и др. Те ще се възползват също така от възможностите, които ще предоставя уеб страницата;

3. Местните власти в трансграничния регион, които ще получат препоръки относно проблемите идентифицирани в рамките на проекта, както и маркетингова стратегия за съвместна промоция на областите представляващи интерес за инвеститорите.

Очаквани резултати от проекта:

1. Съвместна промоция на региона чрез уебсайта и останалите промоционални дейности;

2. Изпращане на позитивно послание за съвместна промоция и бизнес жизнеспособност на региона;

3. Подпомагане на връзките между МСП в трансграничния регион.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

The Programme is co-funded by the European Union


--
06.08.2013

Обратно в Актуално