Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Прессъобщение

 

Във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/07.04.2015г., спредмет „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“, сключен между Община Самоков и ДЗЗД "Е-ОБЩИНА.БГ", по изпълнение  на проект Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № М13-22-149/05.09.2014г., се проведе обучение на служители от Община Самоков, Червен бряг и Роман. На обучението присъстваха представители от администрацията на Възложителя – Община Самоков и партньорите Община Червен бряг и Община Роман.

Програмата на обучението беше с акцент върху правотворческата дейност в общините при въвеждане на електронни административни услуги- лектор проф. д-р Тенчо Колев, СУ „ Св. Климент Охридски”. Доцент д-р Ирина Цакова представи информация по темите: „Право и Интернет.  Нормативно регулиране на виртуалното пространство. Интернет като среда за социално взаимодействие. Същност и правен режим на домейн имената. Компютърни програми, бази данни и сайтове- „нови обекти” на авторското право”. Полезна информация и ценен опит сподели Нели Стайкова, секретар на община Троян за: Организацията на документооборота на електронни документи. Структура и методология на КАО, прилагане принципите на КАО в община Троян, предизвикателствата пред общинската администрация при въвеждане на КАО работещи модели и практики при предоставянето на е- услуги, често срещани трудности, начини за преодоляване и ползите за гражданите от въвеждането и предоставянето на 25 е- услуги в община Троян:  реално спестено време и средства, проследяемост, отчетност, ефективност в работата на администрацията, липса на опашки пред кабинетите и на жалби от гражданите. Обучаемите, провокирани от интерактивния подход на лекторите се включваха в дискусиите и по време на самите лекции.

В свободното време участниците в обучението посетиха впечатляващата възродена крепост Цари Мали Град.

нието имажаградокумент и синхронизирането на вътрешни правила при въвеждането им. Включени бяха лекции по Право и Интернет; нормативно регулиране на виртуалното пространство; електронно управление – нормативни и други изисквания, регистри; организация на документооборота на електронни документи; структура и методология на КАО; интернет като среда за социално взаимодействие; същност и правен режим на домейн имената; компютърни програми, бази данни и сайтове – „новите обекти” на авторското право.

Във връзка с изпълнението на заложените дейности е изградена интернет платформа, която съдържа пълна информация за графика и организацията на обученията; обучителни материали; практически казуси; предстоящи събития; галерия и форум за мнения и коментари.

Повече информация можете да получите на: http://e-obshtina.zop-services.com/

 

 

 Фондация "Съвременност" участва в изпълнението и управлението на проекта, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между Община Самоков, бенефициент по проекта, и неправителствената организация – Фондация "Съвременност".

 


--
23.04.2015

Обратно в Актуално