Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Прессъобщение

 

Проект  „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление

 

Е-управление на общините – обратен път няма 

Със серия събития започна заключителния етап на проект  „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, договор № М13-22-149/05.09.2014г

На 14 и 15. 05. 2015 г. се проведе заключителен форум в община Самоков, бенефициент по проекта. Участваха общините – партньори Червен бряг и Роман.

Ръководителят на проекта Янка Александрова откри форума с кратко презентиране на целите, резултатите и напредъка от изпълнението на проекта, приносът на участници, организатори и изпълнители, медии и доброволци за успешната реализация на дейностите. 

Кметът на община Самоков, Владимир Георгиев, приветства участниците и сподели, че  доброто управление на общината, към което всички  ние, в залата, се стремим, е постижимо само чрез прилагане на е – управление. Е-правителство и е- управление са приоритет на Правителството и  пред общинските администрации се откриват сериозни възможности и предизвикателства към нов тип  организация, базиран на използването на информационните технологии и комуникации. По време на 16-тата конференция за електронно управление “Трансформиране на администрацията в посока добро управление”, 12 и 13 март, участниците в конференцията се обединяват около тезата, че общините са ключов фактор в развитието на електронното управление, което е и единствената алтернатива за реформиране на администрацията в полза на гражданите. Г-н Георгиев заяви, че Община Самоков   е отворена и с воля да работи за въвеждане на електронни административни услуги / ЕАУ/. Този процес се осъществява с партньори и в мрежа и  благодари на Червен бряг и Роман за коректното партньорство и  ползотворната съвместна работа за постигане на проектните цели и резултати.

Кметът на община Роман, инж. Красимир Петков, зам.- кметът на община Червен бряг г-н Манов, поздравиха включилите се служители в целевата група с успешното преминаване на обучителния курс и заявиха готовност за бъдеща съвместна с партньорите работа за цифровизация на администрацията.

В потвърждение на  заявените нагласи  и в изпълнение на  програмата „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление”,  срещата премина в двудневен Заключителен семинар –  дискусия . Организатор на семинара е външния изпълнител  Дружество „ Е-Община. БГ” с водещ партньор „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”, и партньор -ЦПО „ Комплекс Кредо” ЕООД.

В програмата на лекционния модул  с отворени дискусии  бяха включени теми, даващи възможност обучаемите- общински служители да получат информация за същността, основните документи и насоки за трансграничните услуги между европейските администрации, за работещи практики за въвеждане на оперативна съвместимост между тях и институции на различни нива; за концепцията  за комплексно административно обслужване и конкретни стъпки за въвеждането му в общините / тема с продължение/. Лектори: доц. д-р Ирина Цакова, преподавател по правни дисциплини,  доц. Д-р Мария Казанджиева, правен съветник в дирекция”Правна” на Министерския съвет”, Алеко Джилджов, преподавател в СУ”Св. Климент Охридски”,държавен експерт в дирекция „Модернизация на Министерския съвет”.

Форумът- дискусия е и обобщаване на конкретните резултати по проекта: обучени са служители от администрациите в общините Самоков – 35, Червен бряг-30, Роман-20,  които, с придобитите знания и умения за качествено е-административно обслужване, представляват ценен потенциал за модернизиране на общините чрез последващо прилагане  на електронното управление; изработени са плановете за въвеждане на ЕАУ във всяка община и Рамки за разработване на вътрешни правила за електронен документооборот между звената на ОбА .  За въвеждане на ЕАУ и устойчивост на проекта работят   интернет сайта http://е-obshtina.zop-services.com/, създаден в рамките на специализираното обучение и проектното издание „  Ръководство за въвеждане на електронни административни услуги”. Чрез публикации в сайтове на общините и други-20, публикации в медиите- 13, TV репортажи  4, разпространени информационни материали  за целите на проекта, изпълнението на дейностите, за популяризиране на ползите от  предоставяне на  е-услуги са информирани 80,000 граждани/ индикативен бр./

Ръководствата на  община Самоков  /бенефициент по проект/, на общините Червен бряг и Роман / партньори/,  благодарят на организаторите, изпълнителите, медиите , доброволците и на участниците в целевата група за приноса в успешното реализиране на проекта. и подкрепа на каузата за е-управление.

Общата стойност  на проекта е 176 614,69 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, ДФП № М13-22-149/05.09. 2014г.,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

  

 


--
21.05.2015

Обратно в Актуално