Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Текущи проекти

Одобрен проект по програма Младежта в действие – Дейност 4.3 (Обучителни  курсове)

Цели

•  анализиране ситуацията с младежката безработица на местно и европейско ниво посредством повишаване на информираността относно сруктурата и правилата на работата на институциите на ЕС, дейностите и провежданите политики на ниво ЕС с акцент върху политиките по отншение на младите хора и заетостта; 

• популяризиране и придобиване на нови умения и технически компетенции за работа с нови медийни и социални инструменти (социални мрежи, онлайн канали, блогове, електронно обучение) като средство за насърчаване на дебата по европейски въпроси в техния местен контекст и като средство за повишване на пригодността за заетост на младежите на пазара на труда;

•  запознаване с програмата Младежта в действие и с  възможности за младите безработни;

•  Популяризиране на неформалните методи на обучение както и методи като  peeer-to-peer (връстници обучават връстници) и open space технологиите, с цел развитие  на ключови компетенции за лично/социално и професионално развитие;

 Целеви групи• 

младежки работници 

социални работници 

ИТ или комуникационни мениджъри  

 Крайни резултати

 • повишени знания и компетенции по целеви групи за младежката безработица на местно и европейско ниво; 

обмен на добри практики за повишаване на пригодността за заетост и придобиване на умения; 

по-добро познаване на европейските младежки програми и възможности; 

придобиване на умения за използване на традиционни и дигитални медии за решаване на социални проблеми, работа в екип, насърчаване на аналитичното и творческото     мислене;

придобиване на нови умения за разработване на стратегии в НПО сектора; 

изграждането на нови проекти за разпространение на темата инасърчаване на новото партньорство на местно и европейско ниво;

 

Одобрен проект по програма Европа за гражданите

 

Проект: Активни общности за Европа

Продължителност на проекта: 03.03.2014-02.03.2015

Водеща организация:  Фондация за партньорство и развитие на гражданското общество – гр. Пула, Хърватия

Партньорски организации: Асоциация за култура и образование – PINA – гр. Копер, Словения;  Фондация Съвременност – гр. Ботевград, България; Жешов – Агенция за регионално развитие – гр. Жешов, Полша; COSMO SCS гр. Виченца, Италия; CSV / Volonteurope – гр. Лондон, Великобритания; NGO SVETIONIK LIGHTHOUSE – гр.Бар, Черна гора; Регион Истрия – гр.Пазин, Хърватия.

Финансираща организация: Програма „Европа за гражданите” на ЕК

Общ бюджет на проекта: 261 910 евро 

Обща цел на проекта: Основният подход при изпълнение на дейностите е неоформален, доста креативен и позволява голямо сътрудничество и взаимодействие между партньорите и участниците. Чрез използване на иновативни и необичайни работни техники, дейностите целят да повишат заинтересоваността и информираносста на гражданите по отношение на важността на активното упражняване на гражданската им позиция в частност във връзка с предстоящите избори на ЕП през 2014 г.

Конкретни цели на проекта:

Проектът е създаден с цел подпомогане активното участие, взаимодействие и дискусиите на гражданите чрез нестандартни и иновативни методи на участие. Основният метод, който ще се прилага, е методът „Форум театър”. Иновативният метод се основава на принципите на неформалното обучение, предоставяне на възможности за активно образование. Той позволява изграждане на социални, междуличностни и управленски умения, насърчаване на самочувствието и практическо решаване на проблеми – умения, които са важни и необходими характеристики на всеки активен гражданин.

Основни дейности по проекта:

Целеви групи на проекта:

Очаквани резултати от проекта:

 

Одобрени проекти Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия

Call N: 2007CB16IPO006-2011-2 

Проект: „В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион”  

Времетраене на проекта : 23 април 2013 г. – 22 април 2014 г.

Водеща ораганизация:Форум за наблюдение и анализ на публични политики”


Партньорски организации: Фондация  „ Съвременност”;  „Център за развитие  на областите Ябланица и Пчиния”.

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП БългарияСърбияДоговор N РД – 02 – 29 – 213 / 22.04.2013

Общ бюджет на проекта : 94 056,97 евро.

Общата цел на проекта да подкрепи икономическото съживяване и развитие на програмния район, чрез създаване на условия за обща промоция на бизнес потенциала и възможностите за инвестиции в трансграничния регион.

Конкретните цели на проекта са:

1. Да идентифицира възможности са сътрудничество и икономическо съживяване на трансграничния регион;

2. Да идентифицира общи продукти, услуги и области, представляващи интерес за инвеститорите, които да бъдат използвани за понататъшна съвместна промоция на региона;

3. Да осигури информация за състоянието на пазара на труда в региона и да идентифицира областите, в които е необходима допълнителна квалификация и обучение за да може да се отговори на бъдещото търсене на работна сила в региона;

4. Да се подпомогнат връзките между МСП.

Основните дейности по проекта включват:

1. Анализ на бизнес потенциала на трансграничния регион, целящ идентифицирането на  общи продукти и области, представляващи интерес за инвеститорите, което ще позволи бъдеща съвместна промоция на региона;

2. Проучване на пазара на труда в трансграничния регион, което има за цел от една страна да направи моментна снимка на наличната работна сила в региона и от друга страна да идентифицира областите, в които е необходима допълнителна квалификация или обучение за да може работната сила да отговори на сегашното и бъдещото търсене в трансграничния регион;

3. Изготвяне на препоръки към местните власти относно политиките, касаещи практическото реализиране на идентифицираните по време на изследванията възможности и нужди;

4. Изготвяне на маркетингова стратегия за промоция на общи продукти и области за развитие (инвестиции) в трансграничния регион;

5. Организиране на кръгла маса с представители на заинтересованите страни за обсъждане на бъдещето и потенциала за развитие на трансграничния регион;

6. Създаване на уебсайт за промоция на резултатите от проекта и за понататъшна размяна на полезна бизнес информация;

7. Организиране на заключителна конференция за представяне и промоция на резултатите от проекта;

8. Промоционални дейности;

Целеви групи на проекта:

1. Населението на трансграничния регион, което е настоящата и бъдещата работна сила на региона;

2. Бизнес общността и специално МСП в трансграничния регион, които ще получат информация за бизнес потенциала на региона и идеи за вероятни бизнес възможности, трансгранично клъстериране и др. Те ще се възползват също така от възможностите, които ще предоставя уеб страницата;

3. Местните власти в трансграничния регион, които ще получат препоръки относно проблемите идентифицирани в рамките на проекта, както и маркетингова стратегия за съвместна промоция на областите представляващи интерес за инвеститорите.

Очаквани резултати от проекта:

1. Съвместна промоция на региона чрез уебсайта и останалите промоционални дейности;

2. Изпращане на позитивно послание за съвместна промоция и бизнес жизнеспособност на региона;

3. Подпомагане на връзките между МСП в трансграничния регион. 

 

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на фондация "Съвременност" и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 The Programme is co-funded by the European Union

 Bulgaria – Serbia IPA Cross-border

Programm  „

Проект:  „Инвестираме в историческото наследствo

за културно и духовносближаванеи икономически напредък между общините Правец и Ниш

 

Времетраене на проекта: 22.01.2013г-21.01.2014г.

Водеща организация: Исторически музей  град Правец

Парниращи организацииНационален исторически музей град Ниш;м фондацияСъвременност

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП БългарияСърбияДоговор N РД – 02 – 29 – 34 / 21.01.2013

Общ бюджет на проекта: 191 794,. 60 евр

Общи цели на проекта:

 1. Сътрудничество в развитието на трансграничния културен туристически продукт и разнообразяване на съществуващите туристически услуги в общините Правец и Ниш
 2. Да се въведе иновативни IT технологии в изучаването, представянето и изследването на културното наследство в BG-SR;
 3. Насърчаване на устойчивия културен туризъм с цел засилване на икономическото и социалното въздействие на местното население в районите на Правец и Ниш.

Конкретни цели на проекта:

 1. Проучване на съществуващите исторически, културни и антропогенни ресурси в общините Правец и Ниш и оценка на техния потенциал за създаване на нови културни туристически продукти;
 2. Изучаване на общото и различното в традиционния празничнообреден календар в регионите Правец и Ниш за достигане на културно сближаване
 3. Разработване на съвместен трансграничен културнотуристически продукт въз основа на съществуващите ресурси в районите Правец и Ниш;
 4. Създаване на модел за управление на културен обект по устойчив начин.

Основни дейности по проекта:

 1. Доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проекта:
 2. Кабинетно и теренно проучване  на културноисторическите обекти в Правец
 3. Кабинетно и теренно проучване  на културноисторическите обекти в Ниш
 4. Локализиране и геодезично заснемане на туристически обекти, места, където са открити артефакти и др.
 5. Фотозаснемане и 3 D сканиране на археологически и исторически обекти и артефакти.
 6. Създаване на виртуална библиотека (база данни) и уебсайт.
 7. Разработване на модел за управление на културен паметник.
 8. Развитие на съвместен трансграничен продукт за културен туризъм.
 9. Кръгла маса и изложба в Правец.
 10. Конференция и изложба в Ниш.
 11. Формиране на  посетителски информационен център в Правец.
 12. Популяризиране на интегрирания туристически продукт
 13. Управление на проекта в България и Сърбия.

Целеви групи на проекта:

 1. Местното население на общините Правец и Ниш.
 2. Формални и неформални граждански сдружения, специфични граждански общностипланинари, ловци, етнически общности.
 3. Туристите, които посещават целогодишно региона и бтези, които ще бъдат насочени към културните обекти в общините Правец и Ниш.
 4. Представители на МСП по туризъм, туроператори и агенции, които работят в целевия регион и учатват в изпълнението на проекта; представители на местни агенции за развитие, сдружения, щридически лица, НПО.
 5. Специалисти от общинските администрации Правец и Ниш.

Очаквани резултати от проекта:

 1. Разработени съвместни трансгранични културни туристически маршрути в 4 направления
 2. Разработен съвместен трансграничен продукт базиран на съществуващи туристически ресурси
 3. Популяризирани културни обекти за туризъм като част от туристическия продукт.
 4. Повишен капацитет на общините и заинтересованите страни в сектора на туризма, прилагане на методи за опазване и промотиране на културното наследство.

 

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на фондация "Съвременност" и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 The Programme is co-funded by the European Union

 

 

 

 

Проект: "Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за  устойчиво развитие в трансграничните райони България-Сърбия.“

 

Продължителност на проекта: 18.12.2013-17.12.2014г.

Водеща организация: Областен браншови пчеларски съюз – Монтана, България

Партниращи организации: фондация "Съвременност" – Ботевград, България; Пчеларско сдружение "Кованлък" -Бела Паланка, Сърбия

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия; 

РД 02-29-439/18.12.2013.

Бюджет на проекта: 190 555.49 евро

Общи цели на проекта:

 

Общата цел на проекта е да се създадат условия за създаване на работни места с цел подобряване общото  благосъстояние на региона и по този начин да се подпомогне икономическото съживяване и развитие в областта на програмата. Тя кореспондира  пряко с общата стратегическа цел на програмата – да се засили териториалното сближаване на Сръбско-българския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област през административните граници.

Специфични цели на проекта:

– Да се направи  анализ на текущото икономическо развитие на трансграничния регион и в частност състоянието на пчеларството в  областите София и Нишава.

– Да се анализират условията за развитие на биологичното пчеларство в трансграничния регион, в частност в областите София и Нишава.

– Да се определят възможностите за сътрудничество и икономическо съживяване на трансграничния регион;

– Да се подпомогнат връзките между МСП.

Основни дейности по проекта: 

 1.  Изготвяне на анализ за състоянието на пчеларството в двата региона -София област  -Нишава
 2.  Изготвяне на анализ за състоянието на медната флора в трансграничния регион София-Нишава
 3.  Анализ на потенциала за  развитие на биологичното пчеларство в трансграничния регион
 4.  Маркетингово проучване и стратегия
 5. Създаване на пчеларски център
 6. Работна среща за обмяна на опит и знания
 7. Заключителен семинар " Пчеларството: Хоби и бизнес”
 8. Популяризиране на резултатите от проекта и разяснителна кампания
 9. Управление на проекта и доклади

 

 Целеви групи на проекта:

 1. Населението на трансграничния регион, което ще бъде положително засегнато от реализацията на проекта.
 2. По-специално МСП (малки и средни предприятия) и бизнес общността в трансграничния регион, които ще получават информация за пчеларството като алтернатива на безработицата в трансграничния регион.
 3. Местните власти в пограничния регион ще получат политически препоръки,  адресирани към проблемите идентифицирани в рамките на проекта както и  маркетингова стратегия за съвместна промоция на интересните за инвеститорите области.

 Очаквани резултати от проекта:

 1. Съвместен доклад за анализ на пчеларския сектор в Софийска област и област Нишава
 2. Съвместен доклад за анализа на медната флора в двата погранични района- Софийска област и област Нишава
 3. Маркетингова стратегия за насърчаване на общи продукти и области за развитие (инвестиции) в трансграничния регион
 4. Доклад от анализа на възможностите за развитие на биологичното пчеларство в двете гранични области – Софийска област и област Нишава
 5. Съвместно популяризиране на региона чрез сайта и останалите промоционални дейности
 6. Улесняване на  МСП мрежата в трансграничния регион
 7. Успешно управление и отчитане на проекта
 8. Успешно изградено трансгранично партньорство, за да се подпомогне икономическото развитие в трансграничния регион .

 

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на фондация "Съвременност" и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 The Programme is co-funded by the European Union