Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Реализирани проекти

Проект: «Гражданско общество и местна власт –  партньори за зелен регион» – регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на  биологичното разнообразие на Софийска област
 
Водеща организация:  Фондация „ Съвременност’
Партньори:  Областна администрация на Софийска област,, РИОСВ-София, СДП „Балкани”, ЕкоПарламент към Гимназия с преподаване на чужди езици “Алеко Константинов”
Период на реализиране:  февруари 2012г. – април 2013 г
Общата стойност на проекта:   64360 лв.
Основна цел на проекта: Опазване на биологичното разнообразие чрез интегриране и подобряване устойчивостта на местните инициативи на територията на Софийска област.
Конкретни цели на проекта:
Опазване на глобално значимото биоразнообразие на територията на Софийска област;
Надграждане знанията и опита на местните власти и общности за прилагане на местни политики, сътрудничество и действия  за опазване и устойчиво ползване на защитените територии в 5 общини от Софийска област;
Да се повиши обществената осведоменост, информационно обезпечаване на общините от Софийска област с оглед стратегическото планиране и да се подкрепи екологичното образование за повлияване на нагласите на местните общности и формиране на екологична отговорност
Резултати: 
– Организирани работни срещи в 5-те ПЦ .
– Сформирани 5 работни доброволчески  групи по места.
-Организирани  5 информационни семинари в 5 ПЦ. 
-Организирана екоинициатива – 1 бр.» Сред гората на чаша билков чай», Организирана от екоклуба към ОУ «В. Левски» с. Видраре, община Правец. 
– Участие в инициативи, организирани от други.– 3 бр. 
* Участие във фестивала  УзанаПолянаФест -2012, на 13 – 15 юли, в сектор „ Творчески работилници”. 
*  Участие в национална кампания „Да почистим България за един ден”..
* Участие в регионалния форум „Балкански политики за зелен икономически растеж” на 10 и 11 юни 2012 г. в София
– Регистър на НПО на територията на Софийска област-1 бр., включени 53 НПО
– План за оформяне на архитектурното пространство около вековния Дъб. 
– Игра «Опознай природата на Софийска област» – създадена специално за участието в «Узана Полана Фест 2012г.».
 
 
 
 

на учениците от етническите малцинства ” 

Населено място: с.Видраре, община Правец, Софийска област

Времетраене на проекта: от 01.10.2011 г. до 15.07.2012 г.

Обща стойност на проекта: 20 055,85лв.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА 

Цел: Изграждане на постоянно работещ модел за преодоляването на социалната изолация и образователните бариери пред деца, изоставащи или не посещаващи училище.
Целева група:деца от 7 до 14 години, не посещаващи или застрашени от отпадане от училище по различни причини на територията на Община Правец.
Резултати: директно повлияни отпроекта 70 деца / стимулиран интелектуален и творчески потенциал;  повишена успеваемост с 1,04%; участие в 13 конкурси, изложби, концерти на общинско, областно и национално ниво и спечелени награди, изяви в местните електронни медии, в БНР; предотвратено отпадането на 11 ученика от училище; намален брой с 2/3 на безпричинно отсъстващите от училище; обучен педагогически персонал за прилагане на нови апробирани подходи за работа с деца в риск; Изграден Център за образователна и социална подкрепа; оборудвана компютърна зала; зала за занимания по интереси; зала за индивидуална работа с деца, затруднени в усвояването на учебния материал; изградена партньорска мрежа; издадени брошури.
 
 
 
Период на осъществяване: 01.12.2003 – 31.07.2004 г.
Стойност (Бюджет): 29 880,00 евро
Водеща организация: Фондация „Съвременност”
Асоцииран партньор: ОУ „Васил Левски”, с. Видраре
Финансираща организация: Програма ФАР „Развитие на гражданско общество 2001” на ЕС към Министерство на финансите.
 
Цел: Създаване на Център за обучение и социално подпомагане, който да спомага за преодоляване на социалната изолация и образователните проблеми на децата в риск.
Целева група: Деца на възраст от 7 до 14 години, не посещаващи училище или застрашени от отпадане поради различни причини, на територията на с. Литаково.
Основни резултати: 7 деца от целевата група повишиха успеха си в училище, 19 намалиха безпричинните си отсъствия, преодоляна неграмотност на 5 деца / от 5 /, 30 деца придобиха начална компютърна грамотност, от които 8 показаха добри компютърни умения, 6 – много добри; утвърди се ЦОСП като постоянно работеща структура; осъществени бяха полезни срещи и бяха привлечени към проекта представители на местната власт, общественост, медии, експерти, МОН; постигнати значими резултати от участия в конкурси на общинско, областно и национално ниво: две втори колективни награди, една втора индивидуална, една трета индивидуална; публикуване на творби на деца в общински и национални медии.
Период на осъществяване: 01.12.2004 – 31.07.2005
Стойност (Бюджет): 13 916,00 евро
Водеща организация: Национално сдружение „Алтер-Натива”
Партньор: Фондация „Съвременност”
Асоциирани партньори: НУ „Васил Левски”, с. Литаково, Прогимназия „Христо Ботев”, с. Литаково
Финансираща организация: Програма ФАР „Развитие на гражданско общество 2002” на ЕС към Министерство на финансите. 
 
Цел: Изграждане на скатен покрив на централния корпус на сградата, в която се намират ОУ „Васил Левски” и ГПЧЕ „Алеко Константинов”, гр. Правец
Целева група: 800 ученика от двете училища; 102 педагогически персонал; 43 обслужващ персонал.
Основни резултати: Предотвратени масивни течове, чрез отремонтиране на 1450 декара скатно училищно пространство.
Период на осъществяване: 2004 г.
Стойност (Бюджет): 75 220,00 евро
Водеща организация: Фондация „Съвременност”
Финансираща организация: Социално инвестиционен фонд към Световната банка
  
Цел: Повишаване нивото на компетентност сред предприемачите в общините Ботевград, Правец, Етрополе, Ябланица и Тетевен относно новите изисквания и предизвикателства, свързани с разширяването на ЕС и отражението му върху развитието на микро, малките и средни предприятия на локално ниво.
Целева група: Бизнес общността в целевите общини – предимно микро, малки и средни предприятия.
Основни резултати: Изграден и оборудван Евроцентър за Малки и средни предприятия /МСП/, с база данни за малкия и среден бизнес, с 94 членове, сайт; организирани 19 семинари  по пет ключови за региона икономически отрасли; предоставени 487 консултации на заинтересовани; проведени дискусии и коментари по актуални теми; повишена информираност и стимулирани към промени и над 500 предприемачи, земеделски производители и физически лица; фирмите; издадени 5 брошури на теми „Земеделие”, „Туризъм”, „Хранително-вкусова промишленост”, „Мебелна и дървообработваща промишленост”, „Услуги” с актуална информация и полезни контакти; издаване на ежемесечен електронен бюлетин; консултирани и съвместно разработени проекти на 8 предприятия за кандидатстване по програма „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия” към МИЕ и „Развитие на човешките ресурси” към МТСП, от които 6 одобрени. 
 
 
 
Период на осъществяване: 28.12.2004 – 28.08.2005
Стойност (Бюджет): 26 669,63 евро
Водеща организация: Фондация „Съвременност”
Партньори: община Ботевград, община Правец
Финансираща организация: Програма „Европа 2003” към Делегацията на Европейската комисия в България
 
Цел: Изграждане и утвърждаване на ефективно работещ модел за успешно интегриране на хората с увреждания в обществения живот и създаване на условя за тяхната личностна реализация.
Целева група: Хора с увреждания от всички възрасти на територията на община Правец и техните семейства.
Основни резултати: Изграден Дневен център за възрастни и хора с увреждания; оборудвани 2 зали за делова и административна работа и за занимания по интереси; положено начало на библиотечен фонд с дарени 500 тома; предоставен неограничен интернет достъп; изработена Програма за ролята на хората с увреждания в местните социални процеси; организиран обществен дебат „Прилагане на стандартните правила за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания”; издадена информационна брошура „Какво трябва да знаят хората с увреждания”; изградено полезно сътрудничество с местните медии; разширен капацитет на хората с увреждания чрез организиране на компютърно ограмотяване,обучение за правата на хората с увреждания, екология, работа с медиите, умение за общуване, диалог, работа в екип, поведение при конфликтна ситуация; организиран едномесечен стаж в Общинска администрация гр. Правец; активиране потенциала на хората с увреждания за иницииране и участие в граждански инициативи; промяна в нагласите на гражданското общество към хората с увреждания и участието им в обществените процеси; подобряване на оперативния капацитет на местната власт и неправителствените организации за работа с хора с увреждания.
 
 
 
Период на осъществяване: 01.12.2005 – 30.11.2006
Стойност (Бюджет): 18 912,00 евро
Водеща организация: Фондация „Съвременност”
Партньор: община Правец
Асоцииран партньор: общинска организация на инвалидите „Вяра, Надежда и Любов”, гр. Правец
Финансираща организация: Програма ФАР „Развитие на гражданско общество 2003” на ЕС към Министерство на финансите.
 
Цел: Изграждане на местен капацитет на планиране на устойчиво икономическо развитие.
Целева група: община Ябланица, ОбА гр. Ябланица, местната общественост, бизнеса.
Основни резултати: Събрана вторична информация от различни институции; проведено социологическо изследване на тема „Участието на местните партньори при планирането на местното икономическо развитие”; проведени обучения за заинтересованите страни; анализ на процесите и тенденциите в икономиката на общината; анализ на възможностите за привличане на инвестиции и възможностите за създаване на нови работни места; План за икономическо развитие на община Ябланица и финансова индикативна таблица за местно икономическо развитие; Комуникационна стратегия; Информационно-рекламни печатни материали.
 
 
Период на осъществяване: 19.12.2006 – 30.06.2007
Стойност (Бюджет): 24 989, 90 евро
Водеща организация: Фондация „Съвременност”
Партньор: община Ябланица
Финансираща организация: Програма „Активни услуги на пазара на труда” на Агенцията по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.
 
 Цел: Осигуряване на подкрепяща среда за ефективно интегриране и социализиране на деца с увреждания в масовото училище чрез изграждането на постоянно действащ общински Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания.
 
Целева група: 21 деца с увреждания от 7 до 14 годишна възраст.
 
Резултати: Повишен психо – физически статус на 21 деца с увреждания, включени в целевата група и 6 доброволно присъединили се; изграден алтернативен модел за работа с деца в риск за придобиване на знания и умения за самостоятелност и бъдеща личностна реализация; повишен капацитет на местната педагогическа общност относно съвременни методи и терапии за работа с деца с увреждания / организиране на 5 семинара с лектори от Софийски университет, водещи експерти, проучени и приложени някой аспекти за работа с деца с увреждания от Университетска болница във Ватерлоо – Канада, адаптирани и приложени тестове от институции в Европа за проследяване динамиката на промени при децата като резултат от интервенцията по проекта; адаптиране и обогатяване на документацията; Приобщени към идеята родители чрез многообразие от провокиращи ги инициативи и обучение за работа с  детето в къщи; изграден Център за социализация и рехабилитация на деца с увреждания в масовото училище /зала за физическа рехабилитация, за мултисензорна стимулация, арттерапия, индивидуална работа,музикотерапия /;привлечени 43 доброволци; издадена брошура”Различни по съдба”; 12 публикации в медиите и 5 ТВ репортажи.
 
 
 
 
Период на осъществяване: 01.04.2007 – 31.07.2008 г.,
 
Стойност (бюджет): 98 556,00 евро
 
Водеща организация:Национално сдружение „Алтер-Натива”
 
Партньори: Фондация „Съвременност”, Община Правец
 
Асоциирани партньори: ОУ „Васил Левски”, гр. Правец, ОУ „Васил Левски”,
с. Видраре
 
Финансираща организация: програма ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на ЕС към Министерство на труда и социалната политика. 
 
/Снимки/
 
 
 
Цел: Постигане на равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания чрез прилагане на мерки и дейности за подпомагането им да изпълняват своите задължения като членове на обществото.
 
Целева група: хора с увреждания от община Ботевград.
 
Резултати: Реално повишени знания и информираност на 21 участника в целевата група чрез организиране на курсове по  компютърно обучение, английски език, работа с медиите, лектория по значими за хората с увреждания теми, срещи с представители на местната власт, на ключови структури, деца, с аналогични центрове и клубове/; постъпили на работа 5 бенефициенти индиректно повлияни 286 хора с увреждания. Подсигурени условия за свободно общуване и за организиране на проектните дейности /оборудван с подходящи мебели Клуб, осигурена компютърна конфигурация и мултифункционално устройство, oсигурен високоскоростен интернет, монтиран автомат за топли напитки, хоризонтални щори, естетизиране на средата, изработена и монтирана  защитна тента, инвалидна рампа, подсигурени телевизор, кабелна телевизия, DVD, телефон , шах, табла, карти и други развлекателни игри; осигурени 78 тома художествена литература, списания и брошури за библиотечния фонд; организирани празници, свързани с утвърдени в региона традиции; излети сред природата, екскурзии, спорт и туризъм/ екскурзии  Ботевград – Арбанаси – Велико Търново, Националния исторически музей, Боянската църква/. Повлиян микроклимат в семейната среда на хора с увреждания; Издания: информационна брошура,  рубрика „Различни, но равни” във в-к „Ботевградски вестник”, публикувани в медиите статии, информации и други материали от бенефициентите в 12 броя; 2 репортажи по ТV канал „Ботевград – TV”, 6 в кабелен канал „ТОП ТВ”, слайдове, кръгла маса по проблемите на хората с увреждания, 25 публикации в медиите и интернет.
 
 
 
Период на осъществяване: 01.12.2007 – 31.01.2008 г.
 
Стойност (бюджет): 31 882,00 евро
 
Водеща организация: фондация „Съвременност” 
 
Партньор: община Ботевград
 
Асоцииран партньор: Общинска организация на инвалидите
 

Финансираща организация: Програма ФАР “Развитие на гражданско общество” 2005 на ЕС към Министерство на финансите.